image/svg+xml

Press release 2020-05-15


Teckningsperioden i ISRs företrädesemission inleds idag den 15 maj 2020

Idag, den 15 maj 2020, inleds teckningsperioden i ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) (“ISR” eller “Bolaget”) förestående företrädesemission av units, vilken offentliggjordes den 4 maj 2020 (“Företrädesemissionen”).

Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 15 maj 2020 till och med den 29 maj 2020. Observera dock att förvaltare kan ha ett sista svarsdatum för teckning i Företrädesemissionen som infaller före den 29 maj 2020.

Företrädesemissionen i sammandrag

Teckningsperiod: 15 maj 2020 – 29 maj 2020

Handel med uniträtter: 15 maj 2020 – 27 maj 2020

Företrädesrätt: För varje en (1) på avstämningsdagen den 13 maj 2020 innehavd aktie erhölls en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit.

Unit: En (1) unit innehåller tre (3) aktier, en (1) teckningsoption av serie TO1 samt en (1) teckningsoption av serie TO2.

Teckningskurs: Teckningskursen är 8,70 SEK per unit, motsvarande 2,90 SEK per aktie. Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt.

Emissionslikvid: Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 71,7 MSEK före emissionskostnader. Vid full teckning i Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 kan Bolaget tillföras ytterligare cirka 23,9 MSEK - 71,7 MSEK före emissionskostnader. Vid full teckning i Företrädesemission och fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 kan Bolaget tillföras ytterligare lägst cirka 23,9 MSEK före emissionskostnader.

Säkerställandenivå: Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av teckningsförbindelser från befintliga ägare (1,4 procent) och externa garantiåtaganden (98,6 procent).

Teckning med företrädesrätt

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 13 maj 2020 var registrerade i den av Euroclear och för Bolagets räkning förda aktieboken, direktregistrerade aktieägare, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi från Euroclear. För det fall ett annat antal uniträtter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, ska den särskilda anmälningssedeln, som finns tillgänglig på Mangolds hemsida www.mangold.se/aktuella-emissioner/, användas som underlag för teckning genom kontant betalning.

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget var förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare på avstämningsdagen erhåller varken emissionsredovisning eller särskild anmälningssedel från Euroclear. Teckning och betalning ska då istället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

Teckning utan företrädesrätt

Anmälan om teckning utan företrädesrätt genom förvaltare sker enligt instruktioner från respektive förvaltare. För teckning genom en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto, vänligen kontakta din förvaltare. Anmälan om teckning utan företrädesrätt i övrigt sker genom att skicka in en anmälningssedel via post eller      e-post till Mangold alternativt genom elektronisk teckning med Bank-ID på Mangolds hemsida. Anmälningssedel samt elektronisk teckning är tillgängligt på Mangolds hemsida www.mangold.se/aktuella-emissioner/.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till ISR i samband med Företrädesemissionen.

Files & documents


Release (PDF)

Contact


Ola Winqvist
CEO, ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)

E-post: ola.winqvist@israb.se
Phone: +46 (0) 70 54 27 939

About ISR


Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolaget har fokus på klinisk och preklinisk forskning med syfte att utveckla en bredspektrum antiviral terapiplattform inom immunreglerande läkemedel.
Erik Penser Bank, Box 7405, 103 90 Stockholm är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 80 00 Email: certifiedadviser@penser.se

Aktien

Ticker: ISR
ISIN-kod: SE0008212195
www.israb.se