image/svg+xml

Press release 2023-05-24


Nasdaq Stockholms disciplinnämnd har beslutat att ISR Immune System Regulation Holding AB (publ):s aktier ska avnoteras från Nasdaq Frist North Growth Market

Nasdaq Stockholms disciplinnämnd har idag, den 24 maj 2023, beslutat att ISR Immune System Regulation Holding AB (publ):s ("ISR Holding") aktier ska avnoteras från Nasdaq Frist North Growth Market på grund av överträdelser av bestämmelser i Nasdaq First North Growth Market Rulebook. Enligt beslutet ska aktierna avföras från handel senast den 22 juni 2023. ISR Holding delar inte Nasdaqs bedömning och anser att en avnotering är skadlig för bolaget och dess aktieägare. ISR Holding kommer att utreda förutsättningarna för att överklaga avnoteringsbeslutet.

För beslutet i sin helhet hänvisas till Nasdaq Stockholms webbplats.

"En avnotering är förstås något som ligger i farans riktning när Nasdaq Stockholm framför anmärkningar av det slag som varit fallet för ISR Holding. Trots detta är ISR Holdings styrelse och ledning något förvånade över beslutet om avnotering med hänsyn till de omständigheter som förelegat kring flertalet av anmärkningarna.

Då risken för avnotering har förelegat har ISR Holdings styrelse och ledning utarbetat en handlingsplan för att vid det läge som nu uppstått säkerställa att bolaget med minsta möjliga tidsspillan ska återupptas för handel på en publik marknadsplats. 

Denna plan sätts således nu i verket och vi kommer att så snart vi kan ge mer information kring detta, återkomma med en presentation av planen och vilka tidsramar som kan förväntas till dess att vi åter har en publik handel i aktien.

Såväl jag, som styrelsen och ISR Holdings övriga medarbetare, hoppas på ett överseende och ett tålamod från våra ägare, till dess att vi har gått igenom processer för att åter ha en publik handel i aktien", säger Ola Winqvist, verkställande direktör för ISR Holding.


Denna information är sådan som ISR är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-05-24 08:46 CET.

Contact


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Winqvist, CEO
ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Email: info@israb.se

 

Address:
Retsius väg 11
171 65 Solna, Sweden

About ISR


Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolagets affärsidé är att omvandla preklinisk immunologisk forskning till klinisk prövning för att med hjälp av ett stimulerat immunsystem bekämpa kroniska infektioner som HIV, HBV och cancer genom att utveckla bolagets pipeline av immunstimulerande Immunolider och Immunoherliner och ta vara på immunsystemet genom att utveckla designande vaccin.
ISR är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har sitt huvudkontor i Solna. Se www.israb.se för mer information.

www.israb.se       
Aktien                      
Ticker: ISR              
ISIN-kod: SE0008212195

Mangold Fondkommision AB är bolagets Certified Adviser och nås på +46 8 503 01 550. E-post: ca@mangold.se