image/svg+xml

Press release 2023-03-08


ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) har erhållit ett anmärkningspåstående från Nasdaq

ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) ("ISR Holding" eller "Bolaget") har erhållit ett anmärkningspåstående från Nasdaq Stockholm AB ("Nasdaq"), där det framgår att Nasdaq överväger att överlämna ett ärende till Nasdaqs disciplinnämnd med yrkande om avnotering, på grund av att Nasdaq anser att ISR Holding har överträtt bestämmelser i Nasdaq First North Growth Market Rulebook.

ISR Holding delar inte Nasdaqs bedömning och anser att en avnotering vore skadlig för Bolaget och dess aktieägare, vilket ISR Holding kommer att utveckla i det svar på Nasdaqs påståenden som ISR Holding kommer att inkomma med till Nasdaq inom den av Nasdaq uppställda svarsperioden. 

Nasdaq anser att Bolaget vid upprepade tillfällen, i frågor som varit tidskritiska och kopplande till eventuella övervakningsingripanden från Nasdaqs sida, aldrig avhörts eller återkommit till Nasdaq och Bolagets Certified Adviser med en avsevärd tidsutdräkt och att Bolaget därigenom brutit mot punkt 6.1.1 respektive punkt 6.1.2 i Nasdaq First North Growth Market Rulebook. Nasdaq anser vidare att Bolaget under en i sammanhanget längre tid saknat tillgång till dess nyhetsdistributör och därmed rent faktiskt sådan kapacitet för informationsgivning som föreskrivs i Nasdaq First North Growth Market Rulebook samt att Bolaget, även med tillgång till en nyhetsdistributör, överträtt informationsgivningskraven i Nasdaq First North Growth Market Rulebook genom att inte så som insiderinformation ha hanterat och offentliggjort ett konkurshot mot Bolaget.

Nasdaq skriver vidare att de bedömer att Bolagets agerande riskerar att skada allmänhetens förtroende för Nasdaq och värdepappersmarknaden i allmänhet. Nasdaq har informerat Finansinspektionen om det aktuella ärendet.

Nasdaq överväger att överlämna ärendet till Nasdaqs disciplinnämnd med yrkande om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq First North Growth Market. Innan Nasdaq överlämnar ärendet till Nasdaqs disciplinnämnd bereds ISR Holding möjlighet att inkomma med skriftliga synpunkter på Nasdaqs anmärkningspåstående.

ISR Holding delar inte Nasdaqs bedömning och anser att en avnotering vore skadlig för Bolaget och dess aktieägare, vilket ISR Holding kommer att utveckla i det svar på Nasdaqs påståenden som ISR Holding kommer att inkomma med till Nasdaq inom den av Nasdaq uppställda svarsperioden som löper till och med den 17 mars 2023.


Denna information är sådan som ISR är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-03-08 09:03 CET.

Contact


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Winqvist, CEO
ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Email: info@israb.se

 

Address:
Retsius väg 11
171 65 Solna, Sweden

About ISR


Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolagets affärsidé är att omvandla preklinisk immunologisk forskning till klinisk prövning för att med hjälp av ett stimulerat immunsystem bekämpa kroniska infektioner som HIV, HBV och cancer genom att utveckla bolagets pipeline av immunstimulerande Immunolider och Immunoherliner och ta vara på immunsystemet genom att utveckla designande vaccin.
ISR är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har sitt huvudkontor i Solna. Se www.israb.se för mer information.

www.israb.se       
Aktien                      
Ticker: ISR              
ISIN-kod: SE0008212195

Mangold Fondkommision AB är bolagets Certified Adviser och nås på +46 8 503 01 550. E-post: ca@mangold.se