image/svg+xml

Press release 2023-02-28


ISR Holding har beslutat om en riktad emission om 67 MSEK samt meddelar avsikt att besluta om en företrädesemission i närtid

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, STORBRITANNIEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD.

Styrelsen för ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) (”Bolaget” eller ”ISR Holding”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 2 juni 2022, beslutat om en riktad nyemission av aktier om cirka 67 MSEK till Prinz von Anhalt Vermögensverwaltung Projekt Untermitterdorf UG (den ”Riktade Nyemissionen”). Vidare kommunicerar styrelsen härmed sin avsikt att besluta om en nyemission av aktier om högst cirka 336 MSEK med företrädesrätt för ISR Holdings aktieägare, villkorat av efterföljande godkännande från extra bolagsstämma (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen avses säkerställas i sin helhet genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Kapitalanskaffningarna i korthet

  • Syftet med kapitalanskaffningarna är primärt att stärka Bolagets rörelsekapital och accelerera Bolagets väg till marknadsgodkännande och kommersiell fas.
  • Prinz von Anhalt Vermögensverwaltung Projekt Untermitterdorf UG har åtagit sig att teckna samtliga aktier i den Riktade Nyemissionen.
  • Teckningskursen per aktie i den Riktade Nyemissionen är 3,36 SEK och genom den Riktade Nyemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 20 000 000.
  • Företrädesemissionen avses uppgå till högst cirka 336 MSEK och omfatta högst cirka 100 000 000 nya aktier.
  • Teckningskursen i Företrädesemissionen avses vara densamma som i den Riktade Nyemissionen, dvs. 3,36 SEK per aktie.
  • Företrädesemissionen avses säkerställas via teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till 100 procent av den totala emissionsvolymen.

Vi tror att framtiden för vacciner, särskilt mot luftvägsvirus som Covid-19 och dess varianter, influensa och RSV med flera virustyper ligger i nasalt inhalerbara former. Exakt här har ISR Holding utvecklat ett exceptionellt kunnande med sin första kandidat som förväntas nå marknaden i rimlig närtid. Detta övertygade oss om, att vi med vår investering vill säkerställa att nyttan av detta kunnande så snabbt som möjligt når marknadsgodkännande, med möjlighet att skydda många miljoner människor över hela världen mot svår sjukdom och död. Vi kommer dessutom att fortsätta att stödja ISR Holding i framtida investeringsrundor eftersom det representerar den bästa förebyggande strategin för luftvägsinfektioner,” kommenterade Mr Bedburdick, VD för Prinz von Anhalt Vermögensverwaltung Projekt Untermitterdorf UG.

Bakgrund och motiv för kapitalanskaffningarna

Motivet till den Riktade Nyemissionen och Företrädesemissionen är primärt att stärka Bolagets rörelsekapital och accelerera Bolagets väg till marknadsgodkännande och kommersiell fas.

Den Riktade Nyemissionen

Styrelsen för ISR Holding beslutade den 28 februari 2023, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 2 juni 2022, om den Riktade Nyemissionen. Genom den Riktade Nyemissionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 20 000 000 och aktiekapitalet kommer att öka med 1 000 000 SEK. Prinz von Anhalt Vermögensverwaltung Projekt Untermitterdorf UG har åtagit sig att teckna samtliga aktier i den Riktade Nyemissionen, motsvarande cirka 67 MSEK.

Teckningskursen för den Riktade Nyemissionen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd med tecknaren. Teckningskursen motsvarar en premie om 140 procent i förhållande till stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 6 december 2022, vilken uppgick till 1,40 SEK. Teckningskursen motsvarar vidare en premie om cirka 18 procent i förhållande till 30 dagars volymvägd genomsnittskurs för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market fram till och med den 6 december 2022. Bolagets styrelse anser att teckningskursen, till följd av förhandlingarna på armlängds avstånd, har fastställts till marknadsmässiga villkor och korrekt återspeglar aktuella marknadsförhållanden och efterfrågan. Betalning ska erläggas kontant.

Bolagets styrelse har gjort en samlad bedömning och noggrant övervägt möjligheten att anskaffa kapital genom en företrädesemission. Slutsatsen av denna bedömning är att den Riktade Nyemissionen, i kombination med den planerade Företrädesemission, objektivt sett är det bästa alternativet för Bolaget och dess aktieägare.

Skälen för den Riktade Nyemissionen, och för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att Bolaget har ett brådskande rörelsekapitalbehov som behöver tillgodoses. Med anledning av detta är styrelsens samlade bedömning att den Riktade Nyemissionen, som inbringar nödvändigt kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, i kombination med den efterföljande Företrädesemissionen, är det bästa alternativet för Bolaget och dess aktieägare. Vidare anser styrelsen att det är positivt att Bolagets aktieägarbas kompletteras med en långsiktig strategisk investerare.

Den Riktade Nyemissionen innebär en utspädningseffekt motsvarande cirka 29,0 procent i förhållande till antalet aktier i Bolaget efter den Riktade Nyemissionen, genom att antalet utestående aktier ökar med 20 000 000 aktier.

Genom den Riktade Nyemissionen kommer ISR Holding tillföras cirka 67 MSEK före emissionskostnader.

Företrädesemissionen

Styrelsen för ISR Holding avser besluta om Företrädesemissionen. Genom Företrädesemissionen avses högst 100 000 000 nya aktier att emitteras, vilket innebär att aktiekapitalet kommer att öka med högst 5 000 000 SEK. Teckningskursen för Företrädesemissionen avses att vara densamma som i den Riktade Nyemissionen, dvs. 3,36 SEK per aktie. Efter att båda kapitalanskaffningar genomförts kommer antalet aktier uppgå till högst 189 008 951, och aktiekapitalet kommer att uppgå till högst 9 450 447,55 SEK.

Närmare information om Företrädesemissionen kommer att offentliggöras så snart styrelsen har fattat sitt emissionsbeslut.  

Företrädesemissionen avses omfattas av tecknings- och garantiåtaganden till 100 procent.


Denna information är sådan som ISR är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-28 17:44 CET.

Contact


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Winqvist, CEO
ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Email: info@israb.se

 

Address:
Retsius väg 11
171 65 Solna, Sweden

About ISR


Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolagets affärsidé är att omvandla preklinisk immunologisk forskning till klinisk prövning för att med hjälp av ett stimulerat immunsystem bekämpa kroniska infektioner som HIV, HBV och cancer genom att utveckla bolagets pipeline av immunstimulerande Immunolider och Immunoherliner och ta vara på immunsystemet genom att utveckla designande vaccin.
ISR är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har sitt huvudkontor i Solna. Se www.israb.se för mer information.

www.israb.se       
Aktien                      
Ticker: ISR              
ISIN-kod: SE0008212195

Mangold Fondkommision AB är bolagets Certified Adviser och nås på +46 8 503 01 550. E-post: ca@mangold.se

Om Prinz von Anhalt Vermögensverwaltung Projekt Untermitterdorf UG

Tillsammans med Prinz Albert von Anhalt är Hans-Theodor Bedburdick verkställande direktör för företaget Prinz von Anhalt Vermögensverwaltung Projekt Untermitterdorf UG (haftungsbeschränkt), belägen på Quettinghofstraße 82, 50769 Köln, Tyskland. Det är registrerat vid domstolen i Köln under identifikationsnumret HRB 103718. Ett av företagets kärninvesteringsfokus är utvecklingen av dess betydande markägande till moderna semesterorter och relaterade byggprojekt. Bolaget har i första hand varit verksamt inom Wealth Management, Real Estate och finansiella investeringar i de senaste åren.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana begränsningar. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, eller en uppmaning till något erbjudande, att köpa eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Storbritannien, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag.

Detta meddelande ingår inte och är inte del av något erbjudande eller uppmaning att förvärva, teckna, sälja eller på något annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i ISR Immune System Regulation Holding AB (publ). Detta dokument har inte godkänts av någon myndighet, och informationen utgör inte ett prospekt. I en EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten enligt prospektförordningens (2017/1129) mening.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar om och mål för Bolagets framtida verksamheter, finansiella situation, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Bolaget verkar, bland annat med avseende på utsikterna för läkemedelsbehandlingar och studier. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras med ord som ”tro”, ”förvänta”, ”förutse”, ”avse”, ”kan”, ”planera”, ”uppskatta”, ”ska”, ”bör”, ”kunde”, ”sikta” eller ”kanske” eller, i varje enskilt fall, deras negativa, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Bolaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller resultatet skilja sig väsentligt från de som framgår av de framåtriktade uttalandena vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda i denna utgåva genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och accepterar inte något ansvar för framtida exakthet i de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Otillbörligt beroende bör inte läggas på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande avser endast situationen vid dess datering och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande.