image/svg+xml

Press release 2023-02-28


ISR Holding AB (publ) bokslutskommuniké för 2022

“Det är med stor glädje och tillfredsställelse, som vi nu har kunnat presentera riktad nyemission till Prinz von Anhalt Vermögensverwaltung Projekt Untermitterdorf UG, tillika ett förslag till vår långsiktiga finansieringslösning med planerad företrädesemission. Sedan hösten och senvintern har vi varit helt inriktad på säkerställandet av nödvändig finansiering för bolaget. Den totala finansieringen som beräknas tillföra bolaget ca 400 MSEK före emissionskostnader, ger oss möjlighet att med högt tempo nu ta våra utvecklingsprojekt vidare genom klinisk fas mot regulatoriska godkännanden och marknad, parallellt med ett intensifierat arbete för säkerställandet av partners för kommersiell marknad.

Vi befinner oss i en viktig fas i vårt bolags utveckling med ett projekt i klinisk utvecklingsfas för HIV, och på väg att starta en klinisk prövning för vårt vaccin mot SARS-CoV-2. Vidare, bedriver bolaget preklinisk forskning för utveckling av läkemedelskandidater för immunonkologi och hepatit.” Ola Winqvist, CEO för ISR

Väsentliga händelser under halvårs- och bokslutsrapporten 2022

· 2022-01-26 ISRs vaccin ger antikroppssvar mot Omicronvarianten av SARS-CoV-2

· 2022-02-21 ISR har lämnat in ansökan till Bangladesh Medical Research Council (BMRC) om att leda godkännandeprocessen för genomförande av fas I/II-studie med ISR52 nasalt torrpulvervaccin mot SARS CoV-2

· 2022-02-22 Inbjudan till konferenssamtal för bokslutskommuniké kl. 13.00 (CET) den 23 februari 2022

· 2022-02-23 ISR – Immune System Regulation Holding AB (publ) andra halvåret 2021 inklusive bokslutskommuniké är nu publicerad på webbplats: www.israb.se

· 2022-02-22 Rättelse pga feletikettering av 2021 bokslutskommuniké

· 2022-05-03 ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) kallar till årsstämma

· 2022-05-10 ISR – Immune System Regulation Holding AB (publ) har stärkt sin kortsiktiga finansiering

· 2022-05-20 ISR tecknar avtal med Gerresheimer för omfattande produktion av IcoOne näsinhalatorer för kliniskt bruk

· 2022-06-02 Kommuniké från årsstämma i ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) den 2 juni 2022

· 2022-06-02 Preklinisk studie visar att ISR-052 ger långsiktigt skydd mot SARS-CoV-2

· 2022-06-20 Delegation from Bangladesh visits ISR for study preparation

· 2022-06-28 ISR signs development agreements with Catalent to scale-up its spray- dried nasal vaccine, powder formulation for Phase III.

· 2022-06-30 Uppdatering kring styrelsens sammansättning i ISR

· 2022-07-01 SARS-CoV-2 vaccine study approved by Bangladesh BMRC

· 2022-08-19 Nytt datum för Halvårsrapport 2022

· 2022-08-29 ISR har nu stängt inklusionen till HIV studien ISR-003

· 2022-08-31 ISR Rapport för det första halvåret 2022

· 2022-12-07 ISR kommenterar skuld- och finansieringssituation samt framskjutet införande av kvartalsvis rapportering

· 2022-12-08 ISRs CSO Johan Sjödahl antar nyckelroll i ledningsgrupp i annat bolag

· 2022-12-09 ISRs styrelseledamot Bengt Fellström lämnar ISRs styrelse

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

· 2023-01-11 Immunowise AB med ytterligare investerare och en aktieägarförening säkerställer fortsatt drift av ISR tills dess att långsiktig finansieringslösning presenteras

· 2023-02-23 ISR senarelägger bokslutskommunikén för 2022

· 2023-02-28 ISR Holding har beslutat om en riktad emission om 67 MSEK samt meddelar avsikt att besluta om en företrädesemission i närtid

För komplett bokslutskommuniké, se bifogad fil


Denna information är sådan som ISR är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-28 18:20 CET.

Contact


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Winqvist, CEO
ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Email: info@israb.se

 

Address:
Retsius väg 11
171 65 Solna, Sweden

About ISR


Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolagets affärsidé är att omvandla preklinisk immunologisk forskning till klinisk prövning för att med hjälp av ett stimulerat immunsystem bekämpa kroniska infektioner som HIV, HBV och cancer genom att utveckla bolagets pipeline av immunstimulerande Immunolider och Immunoherliner och ta vara på immunsystemet genom att utveckla designande vaccin.
ISR är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har sitt huvudkontor i Solna. Se www.israb.se för mer information.

www.israb.se       
Aktien                      
Ticker: ISR              
ISIN-kod: SE0008212195

Mangold Fondkommision AB är bolagets Certified Adviser och nås på +46 8 503 01 550. E-post: ca@mangold.se