image/svg+xml

Press release 2021-02-24


Utnyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO1 i ISR inleds idag

Stockholm den 24 februari 2021

Idag, den 24 februari 2021, inleds utnyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO1 som emitterades i samband med ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) (”ISR” eller ”Bolaget”) emission av units 2020. Utnyttjandeperioden pågår till och med den 10 mars 2021. Varje teckningsoption av serie TO1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i ISR till ett pris om 2,90 SEK per aktie. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO1 utnyttjas kommer Bolaget att tillföras cirka 23,9 MSEK före emissionskostnader.

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO1:

Utnyttjandeperiod: 24 februari 2021 – 10 mars 2021.

Teckningskurs: 2,90 SEK per aktie.

Emissionsvolym: 8 239 377 teckningsoptioner av serie TO1. Vid fullt utnyttjande emitteras 8 239 377 aktier och Bolaget kan tillföras som högst cirka 23,9 MSEK före emissionskostnader.

Sista dag för handel i teckningsoptioner av serie TO1: 3 mars 2021.

Notera att de teckningsoptioner som inte avyttras senast den 3 mars 2021, alternativt utnyttjas senast den 10 mars 2021, förfaller värdelösa. För att dina teckningsoptioner av serie TO1 inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier alternativt säljer dina teckningsoptioner inom ovan angiven tid.

Ägarbrev till teckningoptionsinnehavare av serie TO1 finns bilagt i detta pressmeddelande och finns dessutom att tillgå från Bolagets hemsida på www.israb.se. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna inkluderades som en del av det prospekt som publicerades i samband med företrädsemissionen som offentliggjordes den 4 maj 2020. Ett självständigt dokument med villkor för teckningsoptionerna såväl som prospektet i helhet finns också att tillgå på ovanstående webbadress.

Hur teckningsoptionerna utnyttjas:

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)
Teckning och betalning genom utnyttjande av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto)
Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registrering hos Bolagsverket. Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.israb.se och på emissionsinstitutet Mangold Fondkommissions AB:s hemsida www.mangold.se.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till ISR i samband med utnyttjandet av teckningsoptionerna.

För frågor med anledning av teckningsoptionerna, vänligen kontakta:
Mangold Fondkommission AB
Tel: +46 8 5030 1595
E-post: emissioner@mangold.se

Files & documents


Release (PDF)

Contact


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ola Winqvist
VD, ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)

E-post: ola.winqvist@israb.se
Phone: +46 (0) 70 54 27 939

About ISR


Om ISR
ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolagets affärsidé är att omvandla preklinisk immunologisk forskning till klinisk prövning för att med hjälp av ett stimulerat immunsystem bekämpa kroniska infektioner som HIV, HBV och cancer genom att utveckla bolagets pipeline av immunstimulerande Immunolider och Immunorheliner.
Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm. Mangold Fondkommision AB är bolagets Certified Adviser och nås på +46 8 503 01 550

E-post: ca@mangold.se

Aktien
Ticker: ISR
ISIN-kod: SE0008212195
www.israb.se