image/svg+xml

Press release 2023-05-12


ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) kommer att kalla till en extra bolagsstämma för att besluta om val av ny valberedning

Aktieägare i ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) ("ISR Holding" eller "Bolaget") som innehar mer än tio procent av aktierna och rösterna i Bolaget har begärt att styrelsen i Bolaget ska sammankalla en extra bolagsstämma för att besluta om val av ny valberedning. Styrelsen i ISR Holding kommer inom kort att kalla till en sådan extra bolagsstämma.

Aktieägare representerande mer än tio procent av aktierna och rösterna i Bolaget, vilka är medlemmar i aktieföreningen ISRSMAFF Ek. För. 967641–4288 ("Aktieägarna"), har begärt att styrelsen i Bolaget kallar en extra bolagsstämma för att utse en ny valberedning i Bolaget inför årsstämman 2023.

Aktieägarna föreslår att valberedningen inför årsstämman 2023 ska bestå av följande fyra personer:

Anders Milton (valberedningens ordförande)

Jonas Winqvist

Anders Olsson Fogelberg, vice ordförande ISR-SMAFF

Johan Nylund, ordförande ISR-SMAFF

Aktieägarna är av uppfattningen att hela styrelsen bör bytas ut på årsstämman 2023 och att styrelsen bör bestå av minst sex och högst åtta styrelseledamöter, varav minst två styrelseledamöter ska vara representanter för ISRSMAFF, och uppmanar valberedningen att beakta dessa önskemål inför årsstämman 2023.


Denna information är sådan som ISR är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-05-12 12:29 CET.

Contact


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Winqvist, CEO
ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Email: info@israb.se

 

Address:
Retsius väg 11
171 65 Solna, Sweden

About ISR


Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolagets affärsidé är att omvandla preklinisk immunologisk forskning till klinisk prövning för att med hjälp av ett stimulerat immunsystem bekämpa kroniska infektioner som HIV, HBV och cancer genom att utveckla bolagets pipeline av immunstimulerande Immunolider och Immunoherliner och ta vara på immunsystemet genom att utveckla designande vaccin.
ISR är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har sitt huvudkontor i Solna. Se www.israb.se för mer information.

www.israb.se       
Aktien                      
Ticker: ISR              
ISIN-kod: SE0008212195

Mangold Fondkommision AB är bolagets Certified Adviser och nås på +46 8 503 01 550. E-post: ca@mangold.se