image/svg+xml

Press release 2023-05-12


ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) kallar till extra bolagsstämma

Aktieägarna i ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 30 maj 2023 klockan 17:30 på ISR kontor, Retzius väg 11, 171 65 Solna . Inregistrering till stämman börjar klockan 17:00.

RÄTT ATT DELTA VID BOLAGSSTÄMMAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

dels               vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 22 maj 2023,

dels               anmäla sitt deltagande till stämman senast fredagen den 24 maj 2023.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till Bolaget på adress ISR Immune System Regulation Holding AB (publ), Att: Årsstämma, Retzius Väg 11, 171 65 Solna, alternativt via e-post till info@israb.se. Vid anmälan vänligen uppge namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. För anmälan av biträden gäller anmälningsförfarande enligt ovan. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen den 22 maj 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av relevant förvaltare senast fredagen den 24 maj 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

FULLMAKTER

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.israb.se. Fullmakt gäller ett år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling, ej äldre än ett år, som utvisar behörig firmatecknare biläggas formuläret.

DAGORDNING

  1. Öppnande av stämman
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Val av minst en justeringsman
  5. Godkännande av dagordning
  6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Aktieägares förslag om utseende av ny valberedning inför årsstämman 2023
  8. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Aktieägares förslag om utseende av ny valberedning inför årsstämman 2023 (punkt 7)

Aktieägare representerande mer än tio procent av aktierna och rösterna i Bolaget, vilka är medlemmar i aktieföreningen ISR‐SMAFF Ek. För. 967641–4288 ("Aktieägarna"), har begärt att styrelsen i Bolaget kallar till denna extra bolagsstämma för att utse en ny valberedning i Bolaget inför årsstämman 2023.

Aktieägarna föreslår att valberedningen inför årsstämman 2023 ska bestå av följande fyra personer:

Anders Milton (valberedningens ordförande)

Jonas Winqvist

Anders Olsson Fogelberg, vice ordförande ISR-SMAFF

Johan Nylund, ordförande ISR-SMAFF

Aktieägarna är av uppfattningen att hela styrelsen bör bytas ut på årsstämman 2023 och att styrelsen bör bestå av minst sex och högst åtta styrelseledamöter, varav minst två styrelseledamöter ska vara representanter för ISR‐SMAFF, och uppmanar valberedningen att beakta dessa önskemål inför årsstämman 2023.

AKTIEÄGARES FRÅGERÄTT

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

HANDLINGAR

Fullständigt förslag till beslut finns intaget i kallelsen, som finns tillgänglig på Bolagets kontor på Retzius Väg 11, 171 65 Solna samt på dess webbplats, www.israb.se. Kopior av kallelsen sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

_______________

Stockholm i maj 2022

ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)

Styrelsen

Contact


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Winqvist, CEO
ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Email: info@israb.se

 

Address:
Retsius väg 11
171 65 Solna, Sweden

About ISR


Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolagets affärsidé är att omvandla preklinisk immunologisk forskning till klinisk prövning för att med hjälp av ett stimulerat immunsystem bekämpa kroniska infektioner som HIV, HBV och cancer genom att utveckla bolagets pipeline av immunstimulerande Immunolider och Immunoherliner och ta vara på immunsystemet genom att utveckla designande vaccin.
ISR är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har sitt huvudkontor i Solna. Se www.israb.se för mer information.

www.israb.se       
Aktien                      
Ticker: ISR              
ISIN-kod: SE0008212195

Mangold Fondkommision AB är bolagets Certified Adviser och nås på +46 8 503 01 550. E-post: ca@mangold.se