image/svg+xml

News 2024-02-07


Brev till aktieägarna 2024-01-30

Kära aktieägare,

Styrelsen och ledning för ISR vill med detta brev dela med oss av de aktiviteter som pågått under hösten för att säkerställa bolagets långsiktiga finansiering.

Vi beklagar tekniska problem med hemsidan som nu är uppe och fungerade igen där styrelsen har för avsikt att löpande informera aktieägarna.

Under en svår tid under hösten har aktieägarföreningen SMAFF på ett konstruktivt sätt arbetat tillsammans med styrelsen för att hjälpa bolaget framåt. Det finansiella klimatet för att resa medel för utvecklingsbolag i Sverige har varit kargt, varpå bolaget främst har riktat sina aktiviteter utomlands för att söka investerare från USA, Kina, Malaysia, Bangladesh, Saudi Arabien m.fl. länder. Styrelsen ser att finansiering kommer in för att i första hand kunna fortsätta bolagets spännande utvecklingsresa med HIV läkemedel och vaccin.

Styrelsen har idag ett mandat för en riktad emission som vi har för avsikt att rikta till en eller flera institutionella investerare. Därefter avser ISR att ställa ut en allmän nyemission som erbjuds alla befintliga aktieägare som vi förhoppningsvis kan få helt eller delvis garanterad. I samband med detta kommer en extra bolagstämma hållas för att ta in expertis i styrelsen för att kunna ta bolaget till marknaden. Med förstärkt styrelse och finanser på plats kommer bolaget att kunna satsa vidare på sina läkemedelsutvecklingsprogram.

HIV studien är slutförd och proverna är insamlade. Vi har nu diskussioner med prövarna och det laboratoriet som skall analysera data för att utvärdera effekten av 3 månaders immunstimulerande behandling med ISR48. Akademiskt pågår diskussioner om hur aktivering av immunsystemet kan vara ett sätt att öka igenkänning och eliminering av HIV- infekterade T celler, ett tankesätt som vi nu testat i vår kliniska fas II prövning. Vi ser fram emot att få se resultaten och utläsa effekten på integrerat HIV DNA i T-cellernas reservoarer och se om immunstimulering leder till ökad igenkänning och en minskad infektion. Analogt med framstegen inom immunonkologi där aktivering av immunsystemet har blivit en viktig del för cancerbehandling så ser vi att immunsystemet kommer att bli en viktig del för behandling av kroniska infektionssjukdomar såsom HIV och TBC.

Det pågår mycket kring utvecklingen av vaccin där positionen för nasala vaccin får mer och mer stöd runt om i världen. Med SARS-CoV-2 utvecklingen, där en ny våg lika omfattande som omikronvågen, nu pågår i USA, så anser man att vaccinationer kommer att fortgå mot nya covidvarianter en lång tid framöver. Där skulle ett nasalt självadminstrerat vaccin vara mycket efterlängtat. ISR har under hösten haft täta kontakter med ministerbesök från Bangladesh till ISR laboratorium, möte i London med premiärministern och nu efter valet så är ISR på väg till Bangladesh för att slutförhandla med regeringen och investerare för att ta fram nya vacciner emot inte bara SARS-CoV-2 utan mot andra luftburna infektioner eller infektioner där ett IgA svar är mest adekvat. Diskussionerna kommer att omfatta förutom R&D plan, också produktionslicens för i första hand ”fill & seal” samt möjlig produktion av inhalator och marknadsföring i utökad omfattning. Med finansiering på plats så kommer ISR stå väl rustat att utveckla sin vaccinpipeline för att fylla ett efterlängtat behov i stora delar av världen. Vår metodologi skulle underlätta vaccineringen väsentligt samt bli ytterst kostnadseffektiv i jämförelse med dagens injektionsvacciner. Så trots en mycket arbetsam höst med svåra motgångar ser styrelsen positivt på bolagets framtida möjligheter när väl finansieringen är på plats.