Inkomna frågor och svar inför bolagsstämman 3 juni 2021

Protokoll årsstämma 3 juni 2021 – ISR AB

Ladda ner det här.

Vad är status på HiV-studien ISR-003?

Vi har hög inklusionstakt i tyska center, Munchen och Berlin med endast ett fåtal patienter kvar att inkludera. Ambitionen är, om Covid tillåter, att få in sista patienten före juli 2021. När sista patienten är inkluderad tar det ytterligare 6 månader innan analys kan börjas och klinisk rapport skrivas. Resultat kan förväntas under Q1 2022. Beroende på resultat i studien planeras ansökan om villkorat marknadsgodkännande från Läkemedelsverket eller om ytterligare studier krävs. Parallellt kommer studien ISR-004 Artresistens påbörjas som är en annan behandlingsindikation, där bromsmedicin nu längre inte verkar och där vi ser att vår behandling har en möjlig position.

Vad är syftet med och status på vaccin-studien ISR 005?

Vi har genomfört effektstudier i djurmodell som visar på komplett skydd mot Covid-19. Bolaget har nu ingått samarbete med Iconovo där vi nu formulerar beredningen och testar dosering för vårt inhalationsvaccin.

Vår bedömning är att ett vaccin i pulverform som inte kräver vare sig kylkedja eller utbildad personal för injektion gör det till ett lämpligt och attraktivt vaccin för att nå ut till utvecklingsländer.

I dagsläget har det producerats ca 500 miljoner doser och det förväntade behovet är 11,5 miljarder doser för Covid-19 enligt WHO. WHO har indikerat att vaccinering av Covid kommer behöva ske under en överskådlig framtid, där ex Indien förväntas vara klar tidigast 2023. Därutöver finns idag scenarior från WHO som predikterar att ett nytt vaccin för Covid behöver tas fram var 12:e månad för att kunna möta skydd från nya Covid-mutationer.

ISR inhalationsplattform kommer kunna vidareutvecklas för att möjliggöra vaccination av normal influensa och nya varianter av Covid.

Vår ambition är att starta en klinisk studie under hösten 2021.

Hur ser likviditeten ut?

Teckningsoption 001- föll väl ut och med den har ISR säkrat kapital för att slutföra studien ISR-003 HiV, genomföra ISR – 004 Artresistens samt vaccin studien ISR 005. Teckningsoption 2 som planeras till hösten 2021 kommer därutöver säkra kapital för Fas 3 vaccinstudien.

Hur går rekrytering av ny COO?

Rekrytering pågår och förväntas vara klart inom kort. ISR arbetar även med att förstärka vår egen personal med nyckelkompetens kopplat till klinisk prövning och kvalitetskontroll.

Hur går förhandlingar och vad är status med Beijing Kawin Technology gällande ISR 50 för behandling av hepatit B?

Kawin arbetar förnärvarande med musstudier och prekliniska försök. Tidigare har meddelats att förväntat resultat skulle ske i maj 2021, men pga rådande Covid-situation har projektets försenats, med ny uppdaterad ambition att kunna leverera resultat före november 2021.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search