ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) kallar till årsstämma

Styrelsen för ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) har beslutat kalla till årsstämma torsdagen den 3 juni 2021. Närmare detaljer beträffande förslagen till årsstämman framgår av kallelsen som redovisas i sin helhet nedan.

Kallelsen kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats inom de närmaste dagarna.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I

ISR IMMUNE SYSTEM REGULATION HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 3 juni 2021.

Med anledning av spridningen av covid-19 har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Aktieägare ska istället endast ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning. Aktieägarna kommer dock att ha möjlighet att ställa frågor skriftligen via e-post inför stämman.

Aktieägare välkomnas att skicka in sina eventuella frågor per e-post till info@israb.se i enlighet med anvisningar under rubriken Rätt att begära upplysningar. Frågorna och svaren kommer att publiceras på Bolagets hemsida www.israb.se senast 5 dagar före stämman tillsammans med ett anförande från Bolagets verkställande direktör Ola Winqvist.

Information om de av stämman fattade besluten offentliggörs torsdagen den 3 juni 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

RÄTT ATT DELTA VID ÅRSSTÄMMAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

dels                 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 26 maj 2021,

dels                 anmäla sitt deltagande till stämman genom att avge sin poströst så att poströsten är inkommen senast onsdagen den 2 juni 2021.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen onsdagen den 26 maj 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av relevant förvaltare senast fredagen den 28 maj 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

POSTRÖSTNING

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret kommer finnas tillgängligt på Bolagets hemsida från och med torsdagen den 6 maj 2021, www.israb.se. Formuläret gäller dessutom som anmälan till årsstämman.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig.

Röster som mottages senare än onsdagen den 2 juni 2021 kommer att bortses från.

FULLMAKTER

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.israb.se. Fullmakt gäller ett år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling, ej äldre än ett år, som utvisar behörig firmatecknare biläggas formuläret.

RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt om Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till ISR Immune System Regulation Holding AB (publ), Att: Årsstämma, Retzius Väg 11, 171 65 Solna, alternativt via e-post till info@israb.se senast måndagen den 24 maj 2021.

Upplysningar lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget på Bolagets webbplats www.israb.se och på adressen ISR Immune System Regulation Holding AB (publ), Retzius Väg 11, 171 65 Solna, senast lördagen den 29 maj 2021 samt sänds till de aktieägare som så önskar och som uppgett sin adress.

DAGORDNING

 1. Öppnande av stämman;
 2. Val av ordförande vid stämman;
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 4. Val av minst en justeringsman;
 5. Godkännande av dagordning;
 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
 8. Beslut
  1. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  2. om disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
  3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter;
 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
 11. Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande;
 12. Val av revisorer;
 13. Beslut om valberedningsinstruktion;
 14. Beslut om ändring av bolagsordningen;
 15. Beslut om emissionsbemyndigande;
 16. Stämmans avslutande.

Valberedningens förslag

Punkterna 2, 9-12: Val av ordförande vid stämman, fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter, fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna, val av styrelseledamöter samt styrelseordförande och val av revisorer

Valberedningen föreslår att årsstämman ska besluta enligt följande:

 • Till ordförande på årsstämman föreslås Monica Lagercrantz eller, vid hennes förhinder, den som valberedningen istället anvisar (punkt 2).
 • Styrelsen ska bestå av tre (3) ledamöter utan suppleanter. Bolaget ska ha en (1) revisor utan suppleant (punkt 9).
 • Arvode till styrelsen föreslås, för kommande mandatperiod, utgå med totalt 350 000 SEK (300 000), varav 150 000 SEK (150 000) till styrelsens ordförande och 100 000 SEK (75 000) vardera till övriga två styrelseledamöter valda av bolagsstämman som inte är anställda av Bolaget. Vidare föreslås att ersättning ska utgå till styrelseledamöterna för skäliga resekostnader i samband med styrelsemöten. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning (punkt 10).
 • Till ordinarie styrelseledamöter föreslås omval av styrelseledamöterna Anders Milton, Hans Glise och Gunnar Jardelöv. Som styrelsens ordförande föreslås omval av Anders Milton (punkt 11).
 • Till revisor föreslås omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Magnus Lagerberg kommer att vara huvudansvarig revisor om Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs som revisor (punkt 12).

Punkt 13: Beslut om valberedningsinstruktion

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att anta följande valberedningsinstruktion.

Valberedningen ska bestå av en representant för envar av de tre största aktieägarna, baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i augusti varje år, tillsammans med styrelsens ordförande. Det åligger styrelsens ordförande att kontakta de tre röstmässigt största registrerade aktieägarna senast den 30 september varje år och be dem att utse en ledamot vardera till valberedningen. Avstår någon av de tre röstmässigt största aktieägarna från att utse en ledamot, går rätten att utse en ledamot vidare till den aktieägare som storleksmässigt står näst i tur och som inte redan har utsett en ledamot till valberedningen. Valberedningen ska utse en ordförande inom sig. Styrelsens ordförande ska dock inte vara valberedningens ordförande. Valberedningens sammansättning inför varje årsstämma ska publiceras på Bolagets webbplats så snart den är utsedd.

För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses, ska sådan ersättare representera samma aktieägare eller, om denna inte längre tillhör en av de tre röstmässigt största aktieägarna, den aktieägare som storleksmässigt står näst på tur. Förändringar i valberedningen ska publiceras på Bolagets webbplats.

Valberedningen ska lämna förslag till antal styrelseledamöter som ska väljas av årsstämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisor samt förslag till ordförande vid årsstämma samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i denna instruktion.

Valberedningens mandattid ska löpa till dess att ny valberedning har tillträtt. Arvode ska inte utgå till valberedningen. Valberedningen ska ha rätt att på begäran erhålla resurser från Bolaget såsom sekreterarfunktion i valberedningen samt rätt att belasta Bolaget med kostnader för rekryteringskonsulter samt resor relaterade till uppdraget, om det bedöms erforderligt.

Denna instruktion gäller till dess att bolagsstämman beslutar att anta en ny instruktion.

Styrelsens förslag

Punkt 3: Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås bli godkänd under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats på uppdrag av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och kontrollerats och tillstyrkts av justeringsmännen.

Punkt 4: Val av minst en justeringsman

Till person att jämte ordföranden justera årsstämmans protokoll föreslås Staffan Eriksson, eller vid hans förhinder, den som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 8b: Beslut om disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Till årsstämmans förfogande står 164 948 000 kronor.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning för räkenskapsåret 2020 lämnas och att i ny räkning överföres 164 948 000 kronor.

Punkt 14: Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman ska besluta om att ändra bolagsordningen enligt i huvudsak följande.

Gränserna avseende aktiekapitalet i § 4 ska ändras från att utgöra lägst 900 000 och högst 3 600 000 kronor till att utgöra lägst 3 000 000 och högst 12 000 000 kronor.

Gränserna för antal aktier i § 5 ska ändras från att vara lägst 18 000 000 och högst 72 000 000 till att vara lägst 60 000 000 och högst 240 000 000.

Därutöver föreslås några mindre redaktionella ändringar.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras vid registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

För giltigt beslut enligt denna punkt ska förslaget biträdas av aktieägare representerandes minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Punkt 15: Beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier, vid utnyttjande av teckningsoptioner och/eller vid konvertering av konvertibler som motsvarar 30 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för första gången (vilket inte förhindrar att teckningsoptioner eller konvertibler förenas med omräkningsvillkor som om de tillämpas kan resultera i ett annat antal aktier).

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras vid registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

För giltigt beslut enligt denna punkt ska förslaget biträdas av aktieägare representerandes minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

HANDLINGAR

Fullständiga förslag till beslut, samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse för 2020, kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Retzius Väg 11, 171 65 Solna samt på dess webbplats, www.israb.se, senast från och med tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

                     

Stockholm i maj 2021

ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
 

Ola Winqvist, VD, ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) 
E-post: ola.winqvist@israb.se
Telefon: +46 (0) 70 54 27 939     

Aktien                                
Ticker: ISR    
ISIN-kod: SE0008212195

 

Mangold Fondkommission AB, Box 55691, 102 15 Stockholm är bolagets Certified Adviser och nås på 08-503 01 550 E-post: ca@mangold.se

Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)

ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolagets affärsidé är att omvandla preklinisk immunologisk forskning till klinisk prövning för att med hjälp av ett stimulerat immunsystem bekämpa kroniska sjukdomar som HIV, Heptatit B och cancer genom att utveckla bolagets pipeline av immunstimulerande Immunolider och Immunoherliner. ISR är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Se www.israb.se för mer information.


Filer och dokument
Kallelse till a rssta mma i ISR Immune System Regulation
Om ISR

Start typing and press Enter to search