ISR Holding Halvårsrapport 2020

Sammanfattning av halvårsrapport 2020-01-01 - 2020-06-30

 • Våren 2020 med Corona pandemi har gjort att läkemedelsverket avrått att bedriva kliniska terapistudier, och våra prövningsledare har varit fullt upptagna med behandling av Covid 19 patienter. Företagets fas IIa-studie, ISR003, är därmed försenad. Studien undersöker för första gången om immunaktivering med ISR048 kan påverka HIV-reservoarerna hos patienter som står på bromsmedicin.
 • För att få fart på studien och öka inklusionstakt för att slutföra den sista delen av studien har bolaget engagerat två sites i Tyskland, Berlin och München, sites som är dedikerade till HIV patienter som nu inte påverkas av Corona. Protokoll för studien har anpassats och är nu inskickat för granskning av etik och läkemedelverket i Tyskland.
 • Bolaget planerar en fas II studie för behandling av HIV patienter, som är resistenta för bromsmedicin, tillsammans med prövare från Tyskland. Det kliniska prövningsprotokollet har tagits fram för ISR004 och studien diskuteras nu med prövarsite. Strategin är att positionera ISR048 som en räddningsbehandling för patienter som uppvisar resistensutveckling mot bromsmedicin och därmed säkra ytterligare indikation.
 • ISR-50, genomgår nu toxikologisk testning i stordjur, hos det Kinesiska CRO bolaget InnoStar, som den slutliga etappen mot en IND ansökan (Investigational New Drug) för att genomföra kliniska prövningar.
 • Tech transfer av produktion för storskalig produktion av ISR-50 till CMO företaget Cipan har slutförts, pilotproduktion har genomförts framgångsrikt, med hög renhet och gott utbyte. Planering for 20 000 liters fermentering pågår.
 • ISR inleder samarbete med Teaser AB för framställande av vaccin mot Covid-19 där tester i smådjur pågår.

Väsentliga händelser under det första halvåret

 • 2020-01-14 – ISR inleder samarbete med kinesiska InnoStar för behandling av HBV
 • 2020-02-24 – ISR HBV utvärderar program för Coronaviruset.
 • 2020-03-19 – ISR startar vaccinutveckling för Coronavirus
 • 2020-04-03 – ISRs lån om 20 MSEK förlängs
 • 2020-04-16 – ISR Holding har utsett Mangold Fondkommission till likviditetsgarant
 • 2020-05-04 – ISR Holding genomför fullt garanterad företrädesemission om cirka 71,7 MSEK
 • 2020-06-03 – ISRs företrädesemission kraftigt övertecknad
 • 2020-06-10 – ISR Holding genomför riktad nyemission till garanter
 • 2020-06-12 – ISR Holding genomför ytterligare riktad nyemission till garant
 • 2020-06-17 – Omvandling av betalda tecknade units (BTU) till aktier och teckningsoptioner
 • 2020-06-29 – ISR Holding genomför en riktad nyemission

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den riktade nyemission som offentliggjordes 29 juni 2020 har registrerats vid Bolagsverket och bolagets aktiekapital uppgår därefter till 2 656 570,80 kronor och antalet aktier uppgår till 53 131 416 aktier. Nyemissionen innebar en utspädning om 1,88%. Totalt emitterades 1 000 000 aktier till en teckningskurs om 5,00 kr per aktie.
 • 2020-08-17 – ISR utser Mangold Fondkommission AB till Certified Adviser

Delårsperioden 2020-01-01 - - 2020-06-30

Rörelseintäkter                       0
Rörelseresultat                       -14,5 mkr (-15,8) 
Resultat per aktie                  - 0,59 kr (- 0,64)
Soliditet                                   92% (55 %)
 

Denna information är sådan information som ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 20 augusti 2020 kl 08.37 CET.


Filer och dokument
ISR Holding Halvårsrapport 2020

Ola Winqvist
CEO, ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)

E-post: ola.winqvist@israb.se
Phone: +46 (0) 70 54 27 939


Om ISR

Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolaget har fokus på klinisk och preklinisk forskning med syfte att utveckla en bredspektrum antiviral terapiplattform inom immunreglerande läkemedel. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB E-post: ca@mangold.se Telefon: +46 8 503 01 550

AktienTicker: ISR
ISIN-kod: SE0008212195

www.israb.se

Start typing and press Enter to search