ISR Holding Q2 rapport 2017

Väsentliga händelser under andra kvartalet

  • 2017-04-10 undertecknade ISR ett ”Memorandum of Understanding” (MoU) med det kinesiska konglomeratet China Resources Development Group (CRDGC). Intentionsavtalet har för avsikt att identifiera strategiska samarbetsformer mellan ISR och ett eller flera kinesiska läkemedelsbolag inom CRDGC-sfären för utveckling och marknadsföring av ISRs läkemedelskandidater inom HIV/AIDS-området i Kina. Ett framtida samarbete med CRDGC möjliggör etablering av ISR på en stor och växande kinesisk HIV/AIDS-marknad. 
  • 2017-04-19 presenterade ISR positiva data från bolagets kliniska prövningar fas IIa. 
  • 2017-05-08 presenterade ISR ett förtydligande av bolagets strategier för kliniska prövningar vid HIV. 
  • 2017-06-06 meddelas att ett beslut om godkännande för ISR att genomföra klinisk läkemedelsprövning i Sydafrika är framskjuten.  
  • 2017-06-16 presenterade ISR kliniska fas IIa data på det internationella FOCIS mötet i Chicago, USA.

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

  • 2017-07-23 presenterade ISR kliniska fas IIa-data på det internationella HIV- mötet i Paris (IAS).

Sammanfattning av finansiell information

Andra kvartalet 2017-04-01 - - 2017-06-30
Intäkter                         0
Rörelseresultat              -4,6 mkr
Resultat per aktie          -0,25 kr
Soliditet                        94,8%

Delårsperioden 2017-01-01 - - 2017-06-30
Intäkter                         0
Rörelseresultat              -12,4 mkr
Resultat per aktie          -0,68 kr
Soliditet                        94,8%

VD Mikael Brönnegård kommenterar 

Den starka tillväxten inom läkemedelssektorn där ISR är verksamt fortsätter och förväntas att göra så fram till 2025 enligt ett flertal nyligen publicerade rapporter. Läkemedel med primärt fokus på stimulering och förstärkning av immunförsvaret appliceras nu inom allt fler medicinska områden där infektionssjukdomar och cancer står för den mest intensiva forskningen inom immunterapi. ISR har med bolagets produkter och strategier för kliniska prövningar och forskning kring reglering av kroppens immunsystem en stark position på denna tillväxtmarknad. 

ISR har under det andra kvartalet fortsatt dialogen med den Sydafrikanska Läkemedelsmyndigheten och arbetet med att anpassa läkemedelsprövningen med bolagets första produkt till gällande kliniska riktlinjer för behandling av HIV- infektion. Det kliniska prövningsprogrammet omfattar även planer på start av fas IIb-studier i andra länder såsom Kina och länder i östra Asien, parallellt med eller som alternativ till Sydafrika. Diskussioner med externa partners i framförallt Kina pågår. 

Under det senaste halvåret har frågan om hur-HIV viruset som vilar latent i olika vävnader och celler i kroppen, och som inte nås av de nuvarande bromsmedicinerna, med nya läkemedel ska kunna elimineras och på sikt potentiellt bota HIV-infektionen. ISRs läkemedelskandidater har potentialen att nå reservoarerna av HIV-virus och därför utvärderar nu bolaget att söka tillstånd för en klinisk läkemedelsprövning (fas IIa) där bolagets första produkt GnRH kombineras med bromsmediciner. 

Utöver det kliniska problemet med att inte kunna eliminera HIV-viruset från kroppen med nuvarande bromsmediciner har nu även en ökad resistensutveckling mot bromsmediciner blivit ett allt större kliniskt problem. En nyligen publicerad WHO-rapport belyser problemet med resistensutveckling vid behandling av HIV- infektion med bromsmediciner. ISR har i detta avseende en unik möjlighet att studera effekten av GnRH och bolagets övriga läkemedelskandidater som ett alternativ till bromsmediciner (fas IIa) vid sviktande behandling av HIV-infektion. 

ISR kommer under hösten 2017 att intensifiera arbetet med bolagets kliniska prövnings- och forskningsprogram samt arbetet med att positionera bolagets unika läkemedelskoncept inom såväl den medicinska som den industriella sektorn. Under sommaren har ISR presenterat fas IIa-data på två stora internationella medicinska kongresser (FOCIS i Chicago, den 16 juni och IAS i Paris den 24 juli), vilket har ökat intresset för bolagets läkemedelskandidater. Jag vill tacka för alla aktieägares förtroende under det första halvåret och jag ser fram emot en fortsatt produktiv höst. 

Mikael Brönnegård 

VD, ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)

ISR är sedan 24 mars 2017 noterad på Nasdaq First North. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

För ytterligare information 

Mikael Brönnegård, VD
Telefon: +46 70 299 62 64
E-mail:   mikael.bronnegard@israb.se 

Denna information är sådan information som ISR Immune System Regulation Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 15 augusti 2017, kl. 11:33 CET.


[Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolaget har fokus på klinisk och preklinisk forskning med syfte att utveckla en bredspektrum antiviral terapiplattform inom immunreglerande läkemedel. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 80 00.]
Filer och dokument
Delårsrapport Q2 2017


Om ISR

Start typing and press Enter to search