ISR Holding AB och Isomerase Therapeutics Ltd., undertecknar förvärvs- och licensavtal för nästa generation immunreglerande läkemedelskandidater

ISR Holding AB har idag genom ett förvärvs- och licensavtal med sin samarbetspartner i Cambridge, England, förvärvat rättigheterna till nästa generations immunreglerande läkemedelskandidater (ISR50). I och med undertecknandet av avtalet överförs nu samtliga patenträttigheter till ISR Holding AB, vilka tidigare samägdes av bolagen.

Isomerase ägde sedan tidigare ett antal molekyler som genom det pågående forsknings- och utvecklingssamarbetet med ISR visade sig vara potenta immunreglerande substanser. Bolagen patenterade tillsammans under februari månad i år molekylerna med tillhörande applikationsområden. Avtalet ger även ISR AB en licens att använda Isomerase teknologiplattform för syntes och vidareutveckling av de förvärvade molekylerna.

”Resultaten från de genomförda testerna av dessa potentiella läkemedelskandidater har utfallit positivt, vilket gör att vi genom fullt ägandeskap av molekylerna som patenterats, har skapat en bredare produktportfölj och möjligheten att på sikt även bygga stort värde för bolaget”, säger Mikael Brönnegård, VD.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Brönnegård, VD, ISR Immune System Regulation Holding AB
E-post: mikael.bronnegard@israb.se

Tel +46 (0)70 299 62 64

Denna information är sådan information som ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 mars 2017 kl. 23:17 CET.   

[Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolaget har fokus på klinisk och preklinisk forskning med syfte att utveckla en bredspektrum antiviral terapiplattform inom immunreglerande läkemedel. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 80 00.]


Filer och dokument
ISR pressmeddelande 2 mars 2017


Om ISR

Start typing and press Enter to search