ISR Immune System Regulation Holding AB (ISR) senarelägger första dag för handel

ISRs aktie skulle enligt plan ha tagits upp till handel på Nasdaq First North den 23 februari 2017 men med anledning av den nya informationen om försenad studiestart, som offentliggjorts genom pressmeddelande tidigare idag, har bolaget valt att senarelägga första dag för handel för att aktiemarknaden skall ha möjlighet att tillgodogöra sig informationen. Bolaget för en dialog med Nasdaq och kommer att återkomma med information om när handel i aktien kan inledas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Brönnegård, VD, ISR Immune System Regulation Holding AB
E-post: mikael.bronnegard@israb.se

Tel +46 (0)70 299 62 64

Denna information är sådan information som ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari 2017 kl. 13 :27 CET.   

[Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolaget har fokus på klinisk och preklinisk forskning med syfte att utveckla en bredspektrum antiviral terapiplattform inom immunreglerande läkemedel. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 80 00.]


Filer och dokument
Release


Om ISR

Start typing and press Enter to search