ISR Holding tillförs 34,2 MSEKISR Immune System Regulation Holding AB:s (publ) företrädesemission tecknades till 69 procent. Tillsammans med likviden från den genomförda riktade emissionen tillförs Bolaget totalt cirka 34,2 MSEK i kontanta medel vilket finansierar ISR i cirka 18 månader framåt.

ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) (”ISR” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolagets företrädesemission om 12,7 MSEK tecknats till ca 69 procent. Tillsammans med likviden från den riktade emissionen om 25,4 MSEK tillförs ISR därmed 34,2 MSEK.

VD Ola Winqvist kommenterar: ”Vi är otroligt glada över det stora intresse som ISR har tilldragit sig och jag vill passa på att dels tacka de aktieägare som fortsätter att stötta oss genom deltagande i den genomförda företrädesemissionen, och dels hälsa nytillkommande privata och institutionella aktieägare välkomna. Kapitaltillskottet ger oss förutsättningar att intensifiera satsningen i våra läkemedelsprogram. Vi ser fram emot att få se resultaten från vår HIV studie, ISR-003 av patienter på bromsmedicin med tillägg av ISR48 under 2019. Med den lyckade emissionen och stödet från marknaden planeras start av ytterligare en HIV studie, med behandling av patienter resistenta mot bromsmedicin. Inom vårt onkologiprogram kommer vi nu accelerera framtagande av en IND, (Investigational New Drug ISR50), för fas I/II studie av patienter med avancerad cancersjukdom. Jag ser med stor tillförsikt på ISR:s framtid.”


Filer och dokument
Release

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Winqvist, VD
ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Email: info@israb.se
Phone: +46 (0) 70 54 27 939

Address:
Rörstrandsgatan 58
113 40 Stockholm, Sweden


Om ISR

Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolaget har fokus på klinisk och preklinisk forskning med syfte att utveckla en bredspektrum antiviral terapiplattform inom immunreglerande läkemedel. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 80 00. www.israb.se

Start typing and press Enter to search