Årsstämma i ISR Immune System Regulation Holding ABÅrsstämma i ISR Immune System Regulation Holding AB hölls i Stockholm den 9 maj 2019.

Årsredovisning, resultatdisposition och ansvarsfrihet 

Resultaträkning och balansräkning för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2018 fastställdes, styrelsens och VD:s förslag till resultatdisposition godkändes och styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Val av styrelse, styrelseordförande, revisor och beslut om arvoden 

Till styrelseledamöter omvaldes Anders Milton, Hans Glise, Gunnar Jardelöv.

Anders Milton omvaldes till styrelseordförande.

Öhrlings Pricewaterhouse Coopers omvaldes som revisor. Huvudansvarig revisor är Magnus Lagerberg.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med totalt 300.000 SEK samt att revisorn ska erhålla arvode enligt godkänd räkning. 

Bemyndigande att besluta om nyemission 

Styrelsen bemyndigades att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra kapitalanskaffning för expansion och nya affärsmöjligheter. 

Denna information är sådan information som ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2019 kl. 18:16 CET. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Winqvist, VD
ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Email: info@israb.se
Phone: +46 (0) 70 54 27 939

Address:
Rörstrandsgatan 58
113 40 Stockholm, Sweden


Om ISR

Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolaget har fokus på klinisk och preklinisk forskning med syfte att utveckla en bredspektrum antiviral terapiplattform inom immunreglerande läkemedel. Erik Penser Bank, Box 7405, 103 90 Stockholm är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 80 00 Email: certifiedadviser@penser.se

Aktien

Ticker: ISR
ISIN-kod: SE0008212195

www.israb.se    

Start typing and press Enter to search