ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) publicerar bokslut för 2020

ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) bokslutsrapport för 2020 är nu publicerad på bolagets webbplats: www.israb.se

Väsentliga händelser under bokslutsåret

  • Företagets fas IIa-studie, ISR003 inkluderar patienter igen efter stora förseningar pga Corona-pandemin.
  • Två siter i Tyskland, Berlin och München, godkända för ISR003, har börjat inkludera patienter i studien.
  • Prövningssite och CRO för att starta ISR004-studien för HIV-patienter med resistens mot bromsmedicin utvalda.
  • ISR beslutar om att utveckla eget inhalationsbaserat vaccin mot Corona.
  • ISR initierar samarbete med Teaser AB för att producera vaccinationsantigen mot Corona.
  • ISR inleder samarbete med den kinesiska läkemedelsbolaget Kawin för att gemensamt genomföra det prekliniska och toxikologiska arbetet med bolagets Hepatit B kandidat.
  • Uppskalning av ISR-50 produktion enligt GMP pågår.
  • ISR beviljas ekonomiskt stöd från Vinnona för utveckling av Corona-vaccin.
 

Väsentliga händelser efter bokslutsårets utgång

  • ISR publicerar resultat från studie som visar att ISRs immunolid ger förstärkt effekt av checkpointblockad i djurmodell för tjocktarmscancer.

Finansiell information

Bokslutsåret 2020-01-01 - - 2020-12-31

Rörelseintäkter, tkr:                                                       0                    (0)
Rörelseresultat, tkr:                                                       -29 723          (-28 886)
Periodens resultat per aktie, kr:                                    -0,79              (-1,18)

Periodens resultat per aktie, kr, efter utspädning:      -0,66              (n/a)

Likvida medel, tkr:                                                         38 751           (21 985)
Soliditet, %:                                                                    88,9               (-4,4)

Delårsperioden 2020-07-01 - - 2020-12-31

Rörelseintäkter, tkr:                                                       0                    (0)
Rörelseresultat, tkr:                                                       -16 415          (-13 097)
Periodens resultat per aktie, kr:                                    -0,31              (-0,54)
Periodens resultat per aktie, kr, efter utspädning       -0,24              (n/a)


Filer och dokument
ISR Holding Bokslutskommuniké 2020

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ola Winqvist
VD, ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)

E-post: ola.winqvist@israb.se
Phone: +46 (0) 70 54 27 939

 

Aktien                                 
Ticker: ISR     
ISIN-kod: SE0008212195

Mangold Fondkommission AB, Box 55691, 102 15 Stockholm är bolagets Certified Adviser och nås på 08-503 01 550 E-post: ca@mangold.se

Denna information är sådan information som ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 24 februari 2021 kl. 08:30 CET.
 Om ISR

Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolagets affärsidé är att omvandla preklinisk immunologisk forskning till klinisk prövning för att med hjälp av ett stimulerat immunsystem bekämpa kroniska sjukdomar som HIV, Hepatit B och cancer genom att utveckla bolagets pipeline av immunstimulerande Immunolider och Immunoherliner. ISR är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Se www.israb.se för mer information.

Start typing and press Enter to search