ISR:s läkemedelskandidat, ISR-397, går in i slutlig preklinisk fas inför första dosen i människa

Genom samarbetet med Isomerase Therapeutics Ltd. i England har ISR tagit fram ett flertal molekyler med syftet att identifiera en eller flera läkemedelskandidater för behandling av bland annat HIV, herpesvirus, TBC och vissa maligna tumörer. ISR har sedan tidigare förvärvat en av Isomerase kemiplattformar med tillhörande patenträttigheter där bland annat läkemedelskandidaten ISR-397 ingår. ISR-397 har i de första faserna av preklinisk utvärdering på celler, vävnader och djur, visat sig kunna stimulera antigenpresenterande celler och öka deras förmåga att skapa ett immunsvar emot långvariga infektionssjukdomar och därmed ha avgörande betydelse för behandling av framför allt tuberkulos men även kroniska virussjukdomar, samt potentiellt även för behandling av vissa typer av cancrar. ISR-397 saknar bland annat de hormonella effekter som kännetecknar GnRH agonister (ISR-048) och har i de genomförda prekliniska studierna uppvisat en hög säkerhetsprofil.

Molekylär profil ISR-397;

  • Hög säkerhetsprofil (uppvisar inga toxiska effekter i djurstudier).
  • Potenta och specifika effekter på immunsystemet som direkt gör ISR-397 lämplig för behandling av intracellulära bakterier (TBC), specifika virusinfektioner (HIV) och intracellulära parasiter (Toxoplasma och Leishmania).
  • Aktiverar antigen presenterande celler som är av betydelse för en effektiv behandling av HIV.

Samtliga resultat är baserade på försök med humana celler och vävnader samt på djur.

Forskningsmotorn inom bolaget har under det gångna året genererat ett stort antal molekyler som på olika sätt reglerar immunsystemet. De två kemiplattformar (GnRH- respektive makrolidbaserad kemi) som ligger till grund för ISR:s R&D verksamhet inom syntetisk kemi, har således genererat läkemedelskandidater med olika effektprofiler som kan skräddarsys för behandling av sjukdomar inom ett stort antal terapiområden. Bolaget kommer att prioritera utvecklingen av ett par av molekylerna från var och en av de två kemiplattformarna för preklinisk optimering inför klinisk prövning på människa med de nya molekylerna.

ISR-397 kommer att i första hand testas i djurmodeller med TBC för att därefter ingå i kliniska studier för behandling av tuberkulos hos människa. ISR kommer att söka samarbetspartner alternativt utlicensiera ISR-397 till annat läkemedelsbolag för de kommande kliniska studierna på människa och indikationen tuberkulos.

”Det faktum att ISR nu har tagit fram den första läkemedelskandidaten baserat på forskningssamarbetet med Isomerase är en bekräftelse på en väl fungerande kemiplattform för framtagandet av nya immunreglerande molekyler. Då tuberkulos inte ligger i ISR:s primära affärsfokus, där HIV är huvudindikationen, blir ISR-397 en potentiell läkemedelskandidat för industriellt samarbete eller utlicensiering alternativt försäljning till annat läkemedelsbolag för behandling av tuberkulos”, kommenterar Mikael Brönnegård, VD.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Brönnegård, VD, ISR Immune System Regulation Holding AB
E-post: mikael.bronnegard@israb.se
Tel +46 (0)70 299 62 64

Denna information är sådan information som ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 december 2017 kl. 08:37 CET.   

Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolaget har fokus på klinisk och preklinisk forskning med syfte att utveckla en bredspektrum antiviral terapiplattform inom immunreglerande läkemedel. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 80 00.] 

Filer och dokument
ISR Pressmeddelande den 5 december 2017


Filer och dokument
Release

Mikael Brönnegård, VD
ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)

Email: info@israb.se
Phone: +46 (0) 70 299 62 64

Address:
Rörstrandsgatan 58
113 40 Stockholm, Sweden


Om ISR

Start typing and press Enter to search