Kallese till Årsstämma ISR Immune System Regulation Holding AB

Aktieägarna i ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 23 maj 2018, kl. 14.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 17 maj 2018 och senast nämnda dag anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman enligt något av följande alternativ: genom brev på adress Rörstrandsgatan 58, 113 40 Stockholm, per telefon 073 500 72 75 eller via e-post på adress lennart.dreyer@israb.se Vid anmälan skall uppges namn och personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste i god tid före avstämningsdagen den 17 maj 2018 begära omregistrering hos förvaltaren.

Förslag till dagordning

1.      Stämmans öppnande.

2.      Val av ordförande vid stämman.

3.      Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.      Val av minst en justeringsman.

5.      Godkännande av dagordning.

6.      Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.      Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8.      Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträk­ningen och koncernbalansräkningen.

9.      Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

10.  Beslut i fråga om an­svarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

11.  Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

12.  Val av revisor.

13.  Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna.

14.  Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier.

15.  Övriga frågor.

16.  Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Disposition av bolagets resultat (punkt 9)

Styrelsen föreslår att vinstutdelning för räkenskapsåret 2017 inte lämnas.

Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier (punkt 14)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra kapitalanskaffning för expansion och nya affärsmöjligheter.

Aktieägares frågerätt 

Aktieägarna har rätt att, i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen, på stämman ställa frågor till bolaget om de ärenden som ska tas upp på årsstämman och om bolagets och koncernens ekonomiska situation. Den aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till bolaget under ovan angiven adress.

Handlingar till stämman

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2017 och övriga handlingar inför bolagsstämman, inklusive fullmaktsformulär, kommer från och med den 2 maj 2018 att hållas tillgängliga hos bolaget på ovan angiven adress samt på bolagets webbplats www.israb.se och skickas till aktieägare som så begär och uppger sin adress.

Stockholm i april 2018

ISR IMMUNE SYSTEM REGULATION HOLDING AB (publ)

Styrelsen   

Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolaget har fokus på klinisk och preklinisk forskning med syfte att utveckla en bredspektrum antiviral terapiplattform inom immunreglerande läkemedel. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 80 00.] Filer och dokument
Release

Ola Winqvist, VD
ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)

Email: info@israb.se
Phone: +46 (0) 70 54 27 939

Address:
Rörstrandsgatan 58
113 40 Stockholm, Sweden


Om ISR

Start typing and press Enter to search