ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) publicerar bokslut för 2019

ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) bokslutsrapport för 2019 är nu publicerad på bolagets webbplats: www.israb.se

Inledning

ISR Immune System Regulation Holding AB, är ett Life science bolag som utvecklar immunstimulerande läkemedel. Bolaget har immunsystemet i fokus och utvecklar läkemedel som stimulerar immunceller för att bekämpa kroniska infektionssjukdomar och cancer. ISR befinner sig i klinisk fas IIa där immunstimulering med GnRH undersöks hos patienter som är under behandling med bromsmedicin för HIV. Genom vidareutveckling av ett redan godkänt läkemedel, med hög säkerhetsprofil, för en ny behandlingsindikation med en ny verkningsmekanism, kan ISR väsentligt förkorta tiden till marknaden.  

Sammanfattning av Bokslutsåret

Under året har bolaget inte genererat några rörelseintäkter. Rörelseresultatet för bokslutsåret uppgick till -28,9 mkr (-20,9) och bokslutsårets resultat uppgick till -29,1 mkr (-21,0). Bokslutsårets kassaflöde uppgick till -10,3 mkr (16,7) varav kassaflöde från investeringsverksamheten 0 mkr (0) och från finansieringsverksamheten 19,8 mkr (34,0). I december 2019 upptog moderbolaget lånefinansiering om 20 MSEK. Lånet upptogs till marknadsmässiga villkor (1% per påbörjad 30-dagarsperiod) och löper till den 30 juni 2020.

Delårsperioden 2019-07-01 - - 2019-12-31

Rörelseintäkter                           0
Rörelseresultat                           - 13,1 mkr
Resultat per aktie                       - 0,54 kr
Soliditet                                         -3%

Bokslutsåret 2019-01-01 - - 2019-12-31

Rörelseintäkter                           0
Rörelseresultat                           - 28,9 mkr
Resultat per aktie                       - 1,18 kr
Soliditet                                         -4%

Väsentliga händelser under bokslutsåret

  • 2019-02-04 – ISR startar ett nytt dotterbolag ISR HBV AB.
  • 2019-03-13 – ISR har beslutat att starta produktion av bolagets läkemedelskandidat för cancerbehandling.
  • 2019-05-15 – ISR ska starta klinisk studie för behandling av HIV-patienter som är resistenta mot bromsmedicin.
  • 2019-08-13 ISR:s fas IIa-studie på HIV-infekterade patienter riskerar fördröjas – utökar därför med fler centra.
  • 2019-10-25 – ISRs cancerprogram utvecklas snabbare än planerat.
  • 2019-12-05 – ISRs hepatit B-studie tidigareläggs med sex månader.
  • 2019-12-12 – ISR upptar lån om 20 MSEK för att påskynda utveckling av läkemedel.
 

Väsentliga händelser efter bokslutsårets utgång

  • 2020-01-14 – ISR inleder samarbete med kinesiska InnoStar för behandling av HBV.

  • 2020-02-24 – ISR HBV utvärderar program för Coronaviruset.

VD Ola Winqvist kommenterar

”Infektionssjukdomar, såsom HIV, Hepatit B (HBV) och tuberkulos, är kroniska tillstånd där infektionen inte kan elimineras från kroppen, men det vill vi ändra på.

ISR:s utvecklingsportfölj innehåller läkemedelskandidater som verkar genom att aktivera immunsystemet och på så sätt känna igen och eliminera infekterade eller canceromvandlade celler. ISR’s pipeline innehåller flera unika immunmodulerande läkemedelskandidater för behandling av kroniska infektioner och cancer, ett läkemedel som starkt efterfrågas av läkemedelsindustrin.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Winqvist VD, ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) 
Email: ola.winqvist@israb.se
Phone: +46 (0) 70 54 27 939      www.israb.se

Aktien                                            
Ticker: ISR       
ISIN-kod: SE0008212195

 

Erik Penser Bank, Box 7405, 103 90 Stockholm är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 80 00 Email: certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som ISR Immune System Regulation Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2020 kl. 07:46 CET. 


Filer och dokument
Pressmeddelande (PDF)
Om ISR

Start typing and press Enter to search