ISRs lån om 20 MSEK förlängsStyrelsen i ISR Immune System Regulation Holding AB har omförhandlat löptiden av lånefinansieringen om 20 MSEK och den senaste återbetalningsdagen har därmed senarelagts från den 30 juni 2020 till den 1 januari 2021.

Som offentliggjordes den 13 december 2019 upptog ISR en lånefinansiering om 20 MSEK för att tillföra Bolaget tillräckligt med rörelsekapital för att genomföra kliniska studier på ISRs läkemedelskandidat för behandling av HIV-infekterade individer samt prekliniska studier och ansökan om IND-status för läkemedelskandidater inom indikationsområdena Cancer och HBV.

”Omförhandlingen av villkoren innebär att ISR kan fortsätta fokusera vår pågående studie, utveckling av de läkemedelskandidater vi nu har i pipeline samt fortsätta diskussioner med intresserade samarbetspartners. Vi kommer troligen inte att behöva nyttja förlängningen men är mycket nöjda med att kunna få detta utrymme.”, kommenterar ISRs VD Ola Winqvist.

Styrelsen utvärderar fortsatt lämpliga finansieringsalternativ för att säkerställa bolagets långsiktiga finansiering på ett optimalt sätt i syfte att tillgodose de kapitalbehov som uppstår i utvecklingen av läkemedelskandidaterna.Tilläggsavtalet som möjliggör en sista återbetalningsdag för lånet till 1 januari 2021 innebär inga andra villkorsförändringar. Om ISR väljer att utnyttja möjligheten att återbetala lånet senare än 30 juni 2020 utgår en ränta om 3% per påbörjad 30-dagarsperiod efter detta datum. ISR har rätt att när som helst återbetala lånet.

Denna information är sådan information som ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 3 april 2020 kl 14:19 CET.


Filer och dokument
Release

Ola Winqvist
CEO, ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)

E-post: ola.winqvist@israb.se
Phone: +46 (0) 70 54 27 939


Om ISR

Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolaget har fokus på klinisk och preklinisk forskning med syfte att utveckla en bredspektrum antiviral terapiplattform inom immunreglerande läkemedel.
Erik Penser Bank, Box 7405, 103 90 Stockholm är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 80 00 Email: certifiedadviser@penser.se

Aktien

Ticker: ISR
ISIN-kod: SE0008212195
www.israb.se    

Start typing and press Enter to search