ISR Holding Halvårsrapport 2018

Sammanfattning av halvårsrapport

ISR003, en fas IIa-studie, har påbörjats efter godkännande från läkemedelsverket och
etikkommittén där patienter med bromsmedicin (ART) lottas till ART + ISR048, eller bara
ART och som då utgör kontrollgruppen. Patienterna behandlas i tre månader och följs
sedan i ytterligare tre månader där vi undersöker om HIV-reservoarerna minskar eller slås
ut. Vi planlägger även en fas II-studie med HIV-patienter som utvecklat resistens mot
bromsmedicin. Strategin är att även positionera ISR048 som ett alternativt läkemedel till
dagens bromsmediciner och på så sätt adressera problemet med resistensutveckling hos
ART. Vi har även pågående diskussioner med intressenter i Asien för att genomföra en fas
III-klinisk studie av HIV-patienter med ISR048.

ISR:s forsknings- och utvecklingsprogram har tagit fram 60 unika läkemedelskandidater som
stimulerar immunsystemet i olika grad och omfattning. ISR050, vår läkemedelskandidat från
Immunolidfamiljen har visat mycket bra effekt i djurmodell av cancer och därför har ett
helägt dotterbolag bildats, ISR Oncology AB, för att ta fram en IND (Investigational New
Drug) och genomföra kliniska prövningar. ISR kommer att genom partnerskap med andra
läkemedelsbolag och genom utlicensieringsaffärer driva utvecklingen av bolagets
läkemedelskandidater för behandling av cancer.

Prekliniska försök i cell och djurmodeller pågår för att hitta de bästa substanserna för TBC
och HBV-behandling som sedan går in i tox studier för läkemedelsutveckling.

Väsentliga händelser under det första halvåret

- 2018-01-12 erhöll ISR godkännande av Läkemedelsverket för en Fas IIa-studie.
- 2018-01-22 startar ISR två nya program mot TBC och cancer.
- 2018-03-15 påbörjar ISR den tidigare aviserade Fas IIa HIV-studien i Stockholm.
- 2018-03-26 meddelar ISR att ett nytt dotterbolag bildas – ISR Oncology AB.
- 2018-05-23 hålls årsstämma i ISR Immune System Regulation Holding AB.
- 2018-06-14 publicerar ISR en operativ uppdatering.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

- ISR har inte publicerat några väsentliga händelser efter periodens utgång.

Sammanfattning av finansiell information

Delårsperioden 2018-01-01 - - 2018-06-30
Rörelseintäkter                       0

Rörelseresultat                       -8 896 tkr
Resultat per aktie                   -0,48 kr
Soliditet                                   65 %
 

VD Ola Winqvist kommenterar

Vi har nu påbörjat läkemedelsstudien ISR003, där 60 patienter kommer att lottas till att få ISR048 tillsammans med ART eller bara observeras med sin pågående ART medicinering. Patienterna kommer att följas under sex månader och undersökas om de vilande HIV reservoarerna kan påverkas och förhoppningsvis elimineras. I och med det positiva utfallet från vår första fyraveckors studie, ISR001, där T celler aktiverades vilket ledde till en minskning av virusbördan så har vi nu i ISR003 ökat behandlingstiden till tre månader. Studien genomförs på infektionskliniken på Huddinge sjukhus och på Södersjukhuset i Stockholm. Vi planerar även att starta en klinisk fas IIb-studie med HIV-patienter som är resistenta mot ART-medicin, där idén är att ISR048 kan stimulera T-celler till eliminering av resistenta HIV-stammar och därmed återfå känslighet för ART. Bolaget har också diskussioner med olika intressenter för att genomföra en större fas III-studie.

Ola Winqvist,

VD, ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)

Denna information är sådan information som ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2018 kl. 08:47 CET.  

www.israb.se

Certified Adviser                              Aktien

Erik Penser Bank                                Ticker:         ISR
Box 7405                                           ISIN-kod:                    SE0008212195

103 90 Stockholm

www.penser.se

Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolaget har fokus på klinisk och preklinisk forskning med syfte att utveckla en bredspektrum antiviral terapiplattform inom immunreglerande läkemedel. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 80 00. Filer och dokument
Release

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Winqvist, VD
ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Email: info@israb.se
Phone: +46 (0) 70 54 27 939

Address:
Rörstrandsgatan 58
113 40 Stockholm, Sweden


Om ISR

Start typing and press Enter to search