ISR Holding Q3 rapport 2017ISR har under det tredje kvartalet utvecklat en klinisk prövningsplan som genom genomförandet av mindre fas IIa-studier i kombination med den tidigare planerade fas IIb/III-studien kan adressera dels problemet med latent HIV-infektion, dels den kliniska utmaningen med en trend av växande problem med resistensutveckling mot de nuvarande bromsmedicinerna.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

2017-07-23 presenterade ISR kliniska fas IIa-data på det internationella HIV- mötet i Paris (IAS).

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

2017-10-17 meddelar nuvarande VD Mikael Brönnegård att han avser sluta som VD strax efter årsskiftet 2018. Styrelsen utser Professor Ola Winqvist, som för närvarande är CSO i bolaget, till ny VD med start strax efter årsskiftet 2018.

Sammanfattning av finansiell information

Tredje kvartalet 2017-07-01 - - 2017-09-30
Rörelseintäkter                   0
Rörelseresultat                    -3,7 mkr
Resultat per aktie                -0,20 kr
Soliditet                              92 %

Delårsperioden 2017-01-01 - - 2017-09-30
Rörelseintäkter                   0
Rörelseresultat                    -16,2 mkr
Resultat per aktie                -0,88 kr
Soliditet                              92 %

VD Mikael Brönnegård kommenterar

HIV fortsätter att vara ett stort hot mot den globala folkhälsan. Trots att bromsmedicinerna har inneburit ett stort steg framåt i behandling och minskad smittspridning av HIV så återstår stora utmaningar i den kliniska vardagen. Att kunna komma åt och behandla latenta HIV-virus i kroppens celler har under de senaste åren fångat läkemedelsindustrins intresse och ett flertal läkemedelsbolag arbetar idag med att ta fram läkemedel som potentiellt skulle kunna eliminera HIV-virus i de så kallade reservoarerna. I detta avseende har ISR en unik position med fokus på utveckling av läkemedel som har immunsystemet som primär angreppspunkt. Läkemedel med primärt fokus på stimulering och förstärkning av immunförsvaret kan dessutom appliceras inom många andra medicinska områden såsom TBC och cancer. ISR har med bolagets produkter och strategier för kliniska prövningar och forskning kring reglering av kroppens immunsystem positionerat sig väl i frontlinjen av denna medicinska forskningssektor.

ISR har under det tredje kvartalet utvecklat en klinisk prövningsplan som genom genomförandet av mindre fas IIa-studier i kombination med den tidigare planerade fas IIb/III-studien kan adressera dels problemet med latent HIV-infektion, dels den kliniska utmaningen med en trend av växande problem med resistensutveckling mot de nuvarande bromsmedicinerna. Den första fas IIa-studien beräknas starta under det första kvartalet 2018 där ISR:s läkemedelskandidat ISR48 kombineras med bromsmediciner. Svårigheterna att få starta den tidigare planerade fas IIb/III-studien i Sydafrika gör att ISR parallellt med en fortsatt dialog med olika parter i Sydafrika, fortsätter arbetet med att etablera ett potentiellt bolagssamarbete och start av studien i Kina.

En viktig del av ISR:s verksamhet med syfte att bredda bolagets produktportfölj och att bygga en stark patentbas är framtagandet av nya och unika immunreglerande läkemedelskandidater. Den prekliniska verksamheten har fram till dags datum genererat ett antal nya läkemedelskandidater som kommer att bli viktiga produkter i ISR:s framtida marknadsstrategier. Några av dessa läkemedelskandidater förväntas kunna ges till människa inom en snar framtid och utvecklas för potentiella indikationer såsom TBC och vissa typer av cancer.

Jag kommer vid årsskiftet att lämna min position som VD för ISR. Bolagets nuvarande forskningschef Professor Ola Winqvist tar då över VD-rollen, vilket blir ett strategiskt viktigt ledningsbyte, då Professor Winqvist inte bara har en gedigen bakgrund som forskare inom immunologi utan även stor erfarenhet av affärsutveckling inom sektorn. ISR ska under den kommande tvåårsperioden intensifiera arbetet med bolagets nya läkemedelskandidater samt implementera det planerade kliniska prövningsprogrammet, vilket kommer att positionera bolaget som ledande inom immunterapier för behandling av olika typer av infektionssjukdomar. Jag vill tacka alla aktieägare för visat förtroende under min tid som VD för ISR och jag är övertygad om att bolaget under Professor Winqvists ledning kommer att uppnå viktiga milstolpar i såväl den prekliniska som den kliniska verksamheten och på sikt skapa värde för alla aktieägare. 

Mikael Brönnegård, VD, ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)

ISR är sedan 24 mars 2017 noterad på Nasdaq First North. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

För ytterligare information 

Mikael Brönnegård, VD
Telefon: +46 70 299 62 64
E-mail:  
mikael.bronnegard@israb.se 

Denna information är sådan information som ISR Immune System Regulation Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 15 november 2017, kl. 08:17 CET. 

Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolaget har fokus på klinisk och preklinisk forskning med syfte att utveckla en bredspektrum antiviral terapiplattform inom immunreglerande läkemedel. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 80 00


Filer och dokument
ISR Holding Q3 2017 rapport


Om ISR

Start typing and press Enter to search