Teckningsoptioner serie TO1

ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) genomförde under det andra kvartalet 2020 en företrädesemission av s.k. units vari en (1) unit bestod av tre (3) nyemitterade aktier, en (1) teckningsoption av serie TO1 och en (1) teckningsoption av serie TO2.

Teckningsoptionerna av serie TO1 i sammandrag:

  • Nyttjandeperiod: 24 februari 2021 – 10 mars 2021.
  • Lösenpris: 2,90 SEK per nytecknad aktie.
  • Emissionsvolym: 8 239 377 teckningsoptioner av serie TO1. Vid fullt utnyttjande emitteras 8 239 377 aktier och Bolaget kan tillföras som högst cirka 23,9 MSEK före emissionskostnader.
  • Sista dag för handel med teckningsoptioner serie TO1 är 3 mars 2021.
  • Fullständiga villkor för teckningsoptionerna samt övrig information återfinns nedan.

Start typing and press Enter to search