Företrädesemission 2020

ISR IMMUNE SYSTEM REGULATION HOLDING AB (PUBL) GENOMFÖR EN fullt garanterad företrädesemission av units för vidare utveckling av bolagets läkemedelskandidater

Företrädesemissionen i sammandrag:

  • Företrädesemissionen avser högst 8 239 377 units, och tillför vid fullteckning Bolaget cirka 71,7 MSEK före emissionskostnader.
  • En unit består av tre (3) aktier, en (1) teckningsoption av serie TO1 och en (1) teckningsoption av serie TO2.
  • Teckningskursen i emissionen är 8,70 SEK per unit, motsvarande 2,90 SEK per aktie.
  • Företrädesemissionen är garanterad till 100 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
  • Prospekt, villkor för teckningsoptioner samt övrig information återfinns nedan.

Start typing and press Enter to search