Corporate Governance

Articles of Association

ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)

Org.nr. 559026-7828

BOLAGSORDNING

Antagen på årsstämma den 27 april 2020

§ 1
Bolagets firma är ISR Immune System Regulation Holding AB (publ).

§ 2
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 3
Bolaget skall, direkt eller genom hel- eller delägda dotterbolag, bedriva forskning och utveckling inom det medicinska området, marknadsföra och försälja medicinska tjänster och produkter samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 900 000 och högst 3 600 000 kronor.

§ 5
Antalet aktier skall vara lägst 18 000 000 och högst 72 000 000.

§ 6
Styrelsen skall bestå av 3 – 8 ledamöter utan suppleanter.

§ 7
Bolaget skall ha en till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska göra anmälan härom till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren har anmält detta enligt föregående stycke.

§ 9
På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

Val av ordförande vid stämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd.

Val av en eller två justeringsmän.

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

Godkännande av dagordning.

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

Beslut om:

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.

Val av styrelseledamöter samt av revisorer.

Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551)

eller bolagsordningen.

§ 10
Bolagsstämma kan, förutom där styrelsen har sitt säte, hållas i Solna.

§ 11
Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 12
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

_______________

General Meetings

Bolagsstämma

Årsstämma 2021

Årsstämma i ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) kommer genomföras den 3 juni 2021 genom poströstning. Se kallelsen för vidare information.

isr-holding-2021-kallelse

isr-holding-2021-fullmaktsformulr

isr-holding-2021-postrstningsformulr

 isr-holding-2021-frslag-till-emissionsbemyndigande

isr-holding-2021-valberedningens-frslag-till-valberedningsinstruktion

isr-holding-2021-frslag-om-ndring-av-bolagsordning

bilaga-a-bolagsordning-isr-holding

isr-holding-2021-utkast-revisionsberttelse

Årsstämma 2020

Årsstämma i ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) hölls 27 april 2019, kl. 10:00 på Scandic Continental, Vasagatan 22, 111 20 Stockholm.

2020-kallelse-till-årsstämma

ISR-Holding-fullmaktsformulär

Protokoll årstämma 2020

Årsstämma 2019

Årsstämma i ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) hölls 9 maj 2019, kl. 14:00 på Günther & Wikberg Fondkommission, Kungsgatan 3, 111 43 Stockholm.

2019-kallelse-till-årsstämma

ISR-Holding-fullmaktsformulär

Stämmoprotokoll-isr-2019

Årsstämma 2018

Årsstämma i ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) hölls onsdagen den 23 maj 2018 kl 14:00 i Stockholm.

Protokoll årsstämma 2018

Årsstämma 2017

Årsstämma i ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) hölls torsdagen den 9 februari 2017, kl. 14.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm.

Board of directors
 • Anders Milton
  Anders Milton Chairman of the Board

  Styrelseordförande sedan 2016, född 1947. Innehav per 2021-03-31. Antal aktier: 209 482 st samt 1 020 215 st via närstående. Antal teckningsoptioner: 29 926 TO2 och 16 092 st TO2 via närstående.

  Anders Milton är disputerad läkare från Uppsala Universitet. Milton har innehaft flertalet olika ledande positioner i både den privata och offentliga sektorn, bland annat som regeringens nationella psykiatrisamordnare, ordförande i Sveriges akademikers centralorganisation (SACO), Svenska Röda Korset samt Sveriges läkarförbund, där han senare var VD. Milton var även ledamot i den katastrofkommission som tillsattes efter tsunamikatastrofen 2004 och han har lett utredningar om bland annat den svenska HIV- och AIDS-politiken, organdonation och transplantation samt vad samhället kan göra för att minska antalet aborter i Sverige.

  Övriga uppdrag: Ordförande i Vironova AB (publ), styrelseledamot i HumaNova Utbildning AB, med flera.

  Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt Bolagets större aktieägare.

 • Hans Glise
  Hans Glise Member of the Board

  Styrelseledamot sedan 2017, född 1952. Innehav per 2021-03-31. Antal aktier: 156 594 st. Inga teckningsoptioner.

  Hans Glise är M.D och PhD från Göteborgs Universitet samt professor och expert inom läkemedelsproduktutveckling och innovationsdriven samarbetsforskning. Innan han grundade ITH har Hans varit vice VD och Senior Vice President på Astra Zeneca, NovoNordisk och UCB.

  Övriga uppdrag: Styrelseordförande i TLA Targeted Immunotherapies AB och ITH Immune Therapy Holdings AB, med flera.

  Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt Bolagets större aktieägare.

 • Gunnar Jardelöv
  Gunnar Jardelöv Co-Founder and Member of the Board

  Styrelseledamot sedan 2016, född 1947. Innehav per 2021-03-31. Antal aktier: 247 775 st samt 232 963 st via närstående. Antal teckningsoptioner: 21 178 st TO2 via närstående.

  Gunnar Jardelöv är utbildad ekonom och har en MBA från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Jardelöv och har över 50 års erfarenhet från att ha verkat inom och utanför Sverige och varit verkställande direktör, ledamot eller ordförande för flera företag. Har drivit och utvecklat ett flertal bolag som senare sålts inom bland annat branscher som shipping, spedition, oljelagring, fastigheter, streamingtjänst och IT. Jardelöv är numera verksam som investerare och affärsängel, samt bl a nedan angivna uppdrag.

  Övriga uppdrag: Ordförande i Seamless Distribution Systems AB och Derma Cure Sverige AB.

  Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Icke oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Management
 • Ola Winqvist
  Ola Winqvist CEO

  VD sedan 2018, tidigare CSO i bolaget, född 1962. Innehav per 2021-03-31. Antal aktier: 117 094 st via närstående. Antal teckningsoptioner: 7 500 st TO2 via närstående.

  Ola Winqvist är har över 30 års erfarenhet från immunologisk forskning. Professor i cellulär immunterapi och Överläkare i klinisk immunologi. Tidigare ordförande för Svensk Immunologis förening, och nu ordförande Svenska Läkarsällskapets forskningsdelegation (Swedish Society of Medicine). Cancerfonden och Vetenskapsrådet har kontinuerligt stött Ola Winqvists forskning sedan 1999, och han har fått olika konkurrenskraftiga bidrag från Europeiska unionen och Statens byrå för innovationssystem för utveckling av immunologisk terapi. Ola Winqvist är specialist och Överläkare i Klinisk Immunologi och har en doktorsexamen från Uppsala universitet i Sverige.  Han har över 30 patent och har startat flera spin-off företag. 2013 belönades hans forskning med Athenapriset.

  Övriga uppdrag: Ordförande i Delegationen för forskning vid Svenska Läkaresällskapet och ImmunoWise AB. Styrelseledamot i TLA Targeted Immunotherapies AB, med flera.

Start typing and press Enter to search