Articles of association

ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)

Org.nr. 559026-7828

BOLAGSORDNING

antagen på årsstämma den 27 april 2020

§ 1
Bolagets firma är ISR Immune System Regulation Holding AB (publ).

§ 2
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 3
Bolaget skall, direkt eller genom hel- eller delägda dotterbolag, bedriva forskning och utveckling inom det medicinska området, marknadsföra och försälja medicinska tjänster och produkter samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 900 000 och högst 3 600 000 kronor.

§ 5
Antalet aktier skall vara lägst 18 000 000 och högst 72 000 000.

§ 6
Styrelsen skall bestå av 3 – 8 ledamöter utan suppleanter.

§ 7
Bolaget skall ha en till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämmas göra anmälan härom till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare Ängelholm femte vardagen före bolagsstämma.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren har anmält detta enligt föregående stycke.

§ 9
På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

Val av ordförande vid stämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd.

Val av en eller två justeringsmän.

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

Godkännande av dagordning.

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

Beslut om:

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.

Val av styrelseledamöter samt av revisorer.

Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551)

eller bolagsordningen.

§ 10
Bolagsstämma kan, förutom där styrelsen har sitt säte, hållas i Solna.

§ 11
Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 12
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

_______________

Start typing and press Enter to search