image/svg+xml

Press release 2022-06-02


Preklinisk studie visar att ISR-052 ger långsiktigt skydd mot SARS-CoV-2

ISR har genomfört en djurstudie som visar att immunologiskt minne finns kvar 6 månader efter att två doser av bolagets nasala vaccinkandidat, ISR-52, givits mot SARS-CoV-2.

Studien visar att vaccination med applicering i de övre luftvägarna ger upphov till immunologiskt långtidsminne, vilket i sin tur indikerar ett långsiktigt skydd mot SARS-CoV-2. Sex månader efter andra dosen av ISR-052 givits som intranasal torrpulverberedning, påvisar nu specifikt immunglobulinsvar mot virusets spike-protein i blodet. Dessutom ser vi ett robust T cellssvar. Dessa resultat ger ett starkt stöd till den vidare utvecklingen av vårt SARS-CoV-2 specifika vaccin och för företagets nasala torrpulverteknologin till att utveckla andra typer av vacciner mot luftvägspatogener”, kommenterar Ola Winqvist, CEO för ISR.

Bolaget är nu i dialog med läkemedelsverket i Bangladesh BMRC och den etiska kommittén för att erhålla godkännande för start av den kliniska fas I/II studien. Studien kommer inkludera 120 friska frivilliga för att jämföra olika vaccindoser. Två doser vaccin kommer administreras nasalt med 4 veckors intervall. I första hand utvärderas säkerhet och tolerabilitet av vaccinet, avseende biverkningar, - därutöver utvärderas det immunologiska svaret med analys av specifika och neutraliserande spike antikroppar, samt det specifika T cells svaret. ISR har genomfört audit på det kliniska prövningscentrat, det kliniska laboratoriet och vårt CRO som kommer ansvara för operativ drift och genomförande av den kliniska studien. Audit, görs i syfte att säkerställa följsamhet till regulatoriska krav och kravställning enligt GCP. Viktiga och avgörande slutliga steg, för att vi inom kort skall erhålla myndighetsbeslut om start av den kliniska fas I/II-studien


Denna information är sådan som ISR är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-06-02 09:49 CET.

Contact


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Winqvist, CEO
ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Email: info@israb.se

 

Address:
Retsius väg 11
171 65 Solna, Sweden

About ISR


Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolagets affärsidé är att omvandla preklinisk immunologisk forskning till klinisk prövning för att med hjälp av ett stimulerat immunsystem bekämpa kroniska infektioner som HIV, HBV och cancer genom att utveckla bolagets pipeline av immunstimulerande Immunolider och Immunoherliner och ta vara på immunsystemet genom att utveckla designande vaccin.
ISR är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har sitt huvudkontor i Solna. Se www.israb.se för mer information.

www.israb.se       
Aktien                      
Ticker: ISR              
ISIN-kod: SE0008212195

Mangold Fondkommision AB är bolagets Certified Adviser och nås på +46 8 503 01 550. E-post: ca@mangold.se