image/svg+xml

Press release 2022-06-02


Kommuniké från årsstämma i ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) den 2 juni 2022

ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) höll under torsdagen den 2 juni 2022 sin årsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För med detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman, som finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.israb.se.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021.

Resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att i ny räkning överföra 154 990 000 kronor.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under 2021.

Arvode åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 1 550 000 kronor (350 000), varav 350 000 kronor (150 000) till styrelsens ordförande och 300 000 kronor (100 000) vardera till övriga fyra styrelseledamöter valda av bolagsstämman som inte är anställda av Bolaget. Vidare beslutade stämman att ersättning ska utgå till styrelseledamöterna för skäliga resekostnader i samband med styrelsemöten.

Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisorer

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Anders Milton och Gunnar Jardelöv samt nyval av Erik Kinnman, Richard Bergström och Bengt Fellström.

Stämman beslutade även om omval av Ander Milton som styrelsens ordförande.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till Bolagets revisor.

Teckningsoptionsprogram (ledning och nyckelpersoner)

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om antagandet av ett teckningsoptionsprogram till ledning och nyckelpersoner.

Teckningsoptionsprogrammet omfattar högst 2 600 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 130 000 kronor, motsvarande en utspädning på cirka 3,77 procent. Programmet omfattar upp till 25 utvalda eller tillkommande nyckelpersoner eller uppdragstagare.

Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under en period om en månad från och med dagen efter offentliggörandet av delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 mars 2025, dock senast en månad från och med den 16 juni 2025. Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande ett belopp om 22,14 kronor. Teckningsoptionerna ska överlåtas till deltagarna i programmet på marknadsmässiga villkor.

Teckningsoptionsprogram (styrelse)

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om antagandet av ett teckningsoptionsprogram till styrelseledamöter.

Teckningsoptionsprogrammet omfattar högst 1 500 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 75 000 kronor, motsvarande en utspädning på cirka 2,17 procent.

Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under en period om en månad från och med dagen efter offentliggörandet av delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 mars 2025, dock senast en månad från och med den 16 juni 2025. Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande ett belopp om 22,14 kronor. Teckningsoptionerna ska överlåtas till deltagarna i programmet på marknadsmässiga villkor.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler motsvarande högst trettio (30) procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för första gången. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning och kan i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.

Contact


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Winqvist, CEO
ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Email: info@israb.se

 

Address:
Retsius väg 11
171 65 Solna, Sweden

About ISR


Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolagets affärsidé är att omvandla preklinisk immunologisk forskning till klinisk prövning för att med hjälp av ett stimulerat immunsystem bekämpa kroniska infektioner som HIV, HBV och cancer genom att utveckla bolagets pipeline av immunstimulerande Immunolider och Immunoherliner och ta vara på immunsystemet genom att utveckla designande vaccin.
ISR är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har sitt huvudkontor i Solna. Se www.israb.se för mer information.

www.israb.se       
Aktien                      
Ticker: ISR              
ISIN-kod: SE0008212195

Mangold Fondkommision AB är bolagets Certified Adviser och nås på +46 8 503 01 550. E-post: ca@mangold.se