Corporate Governance

Articles of Association

ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)

Org.nr. 559026-7828

BOLAGSORDNING

antagen vid extra bolagsstämma den 26 september 2016

§ 1
Bolagets firma är ISR Immune System Regulation Holding AB (publ).

§ 2
Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands län.

§ 3
Bolaget skall, direkt eller genom hel- eller delägda dotterbolag, bedriva forskning och utveckling inom det medicinska området, marknadsföra och försälja medicinska tjänster och produkter samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 900 000 och högst 3 600 000 kronor.

§ 5
Antalet aktier skall vara lägst 18 000 000 och högst 72 000 000.

§ 6
Styrelsen skall bestå av 3 – 8 ledamöter utan suppleanter.

§ 7
Bolaget skall ha en till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats, samt genom annonsering med information om att kallelse har skett i Svenska Dagbladet.

Kallelse till årsstämma och till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen skall behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig samt antalet biträden till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§ 9
På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

Val av ordförande vid stämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd.

Val av en eller två justeringsmän.

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

Godkännande av dagordning.

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

Beslut om:

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.

Val av styrelseledamöter samt av revisorer.

Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551)

eller bolagsordningen.

§ 10
Bolagsstämma kan, förutom där styrelsen har sitt säte, hållas i Stockholm.

§ 11
Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 12
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

_______________

General Meetings

Bolagsstämma

Årsstämma 2019

Årsstämma i ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) hölls 9 maj 2019, kl. 14:00 på Günther & Wikberg Fondkommission, Kungsgatan 3, 111 43 Stockholm.

2019-kallelse-till-årsstämma

isr-holding-fullmaktsformulär

Stämmoprotokoll-isr-2019

Årsstämma 2018

Årsstämma i ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) hölls onsdagen den 23 maj 2018 kl 14:00 i Stockholm.

Protokoll årsstämma 2018

Årsstämma 2017

Årsstämma i ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) hölls torsdagen den 9 februari 2017, kl. 14.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm.

Board of directors
 • Anders Milton
   Anders Milton Chairman of the Board

   MD, PhD with a background as President and later CEO of the Swedish Medical Association, Chairman of the World Medical Association, President of the Swedish Red Cross, the Swedish Confederation of Professional Associations (SACO), etc. Member of boards of philanthropic foundations and for profit companies mostly in the life science field.

  • Hans Glise
    Hans Glise Member of the Board

    M.D, PhD, Professor and expert in pharmaceutical product development and innovation-driven collaborative research. Prior to co-founding ITH, Hans has been Vice President and Senior Vice President at Astra Zeneca, NovoNordisk, and UCB.

   • Gunnar Jardelöv
     Gunnar Jardelöv Co-Founder and Member of the Board

     MBA, from Handelshögskola in Göteborg. Board of directors and Chairman for several Swedish companies stretching from investment, shipping, oil to IT industry, SensysGatso Group AB, SEAMLESS DISTRIBUTION AB, SCANDINAVIAN TANK STORAGE AB, SCANDINAVIAN STORAGE SYSTEM AB, etc.

    Management
    • Ola Winqvist
      Ola Winqvist CEO

      M.D. PhD. Professor of Cellular Immunotherapy and Senior Consultant in Clinical Immunology. Former head of the Swedish Clinical Immunology Society, and now vice chairman SLS (Swedish Society of Medicine) Research Committee The Swedish Research Council and the Swedish Cancer Society have continuously supported Ola’s research since 1999, and he has received various competitive grants from the European Union and Swedish Governmental Agency for Innovation Systems for the development of immunological therapeutics. Ola has an M.D and Ph.D. from Uppsala University in Sweden, and did his postdoctoral research at the Scripps Research Institute in the United States. In 2013 rewarded with the Athena Prize.

     • Lennart Dreyer CCO

      Master of Business Administration from Gothenburg University and Phd. study Gothenburg University. Guest professor of Tsinghua University, Beijing 2003 and honorary Dean of Wuhan International Trade University 2006. President and Dean of IHM Business School 1993-2003. Founder of BRL in 2003 and Co-founder of Foundation Asia Pacific Ltd (FAP). Senior consultant at Deloitte and Bain. Chairman in the business magazine Chef for several years and member of the board at Vigmed AB, NeuroVive Asia Inc and Vigmed China Ltd. Participated in several start-up’s, M&A and business deals in Asia.

     • Gunnar Modalen
       Gunnar Modalen CFO

       Gunnar has a B.A. in Finance from Lunds University and appointed Captain in the reserve in the Royal Swedish Marines. He has over twentyfive years international experience from senior positions in listed and unlisted companies active in areas such as the chemicals/manufacturing industry, shipping/offshore industry, electronic/mobile phones, gaming and international banks. Gunnar held senior positions in the Perstorp Group during 1994-2010. Since 2010 Gunnar has been an independent consultat upholding positions such as CFO for Rederi AB Transatlantic (publ) and Doro AB (publ) both listed on Nasdaq Stockholm. Gunnars latest position was Head of Investor Relations & Communication in the gaming company Cherry AB (publ) listed on AktieTorget, Stockholm.

      Start typing and press Enter to search